Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Tillhandahållande av tjänst från kommunalförbund till kommun

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-02-05

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Sökandens tillhandahållanden ska anses utgöra en enda tjänst. Omsättningen av denna tjänst är skattepliktig och skattesatsen är 25 procent.
 
Redovisningsperioder från april 2006 till mars 2009

 
Sökanden har ställt följande frågor till Skatterättsnämnden.

  1. Utgör sökandens tillhandahållande till en kommun en enda tjänst som innehåller olika separata delkomponenter?
  2. Om svaret på fråga 1 är ja önskar de svar på frågan om den arrangörsavgift som de uppbär från kommunen medför skattskyldighet till mervärdesskatt?
  3. Om svaret på fråga 1 är nej önskar de svar på frågan om den del av arrangörsavgiften som de uppbär, och som kan anses hänförlig till tillhandahållandet av själva artistframträdandet, medför skattskyldighet till mervärdesskatt?
  4. Om svaret på fråga 2 är ja önskar de svar på frågan om vilken skattesats som ska tillämpas på tillhandahållandet.

"Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1, 2 och 4

Sökandens tillhandahållanden skall anses utgöra en enda tjänst. Omsättning av tjänsten är skattepliktig och mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget.

MOTIVERING

Sökanden är ett kommunalförbund som driver sin verksamhet genom tre olika enheter. Den ena enhetens uppgift består i att stödja länets musik- och dansliv genom att bedriva projektverksamhet, förmedla konserter till lokala arrangörer och att på annat sätt stödja det regionala musiklivet.
 
Sökanden skall enligt ansökan mot en avgift på 5 500 kr tillhandahålla en skolkonsert till en kommun. Avgiften utgör enligt ansökan ersättning för tillhandahållande av artisten, stöd till informationsinsatser samt turnéläggning. Sökanden har på förfrågan förtydligat att tillhandahållandet består av följande delar. Programdiskussioner med arrangören, uppgörelse med aktuell artist, marknadsföring för arrangören, anordnande av utbudsdag, turnéläggning och avtal med arrangörer, produktion av marknadsföringsmaterial som används av arrangören och fakturering av denne samt arvodering av artisten.
 
En utgångspunkt för ansökan får antas vara att verksamheten är yrkesmässig i mervärdesskattehänseende.
 
Fråga i ärendet är om sökandens tillhandahållande skall anses bestå av en eller flera tjänster (fråga 1), om detta tillhandahållande helt eller delvis är skattepliktigt (frågorna 2 och 3) samt, om så anses vara fallet, vilken skattesats som är tillämplig (fråga 4 och tilläggsfrågan).

Nämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Enligt EG-domstolens praxis skall en tjänst anses underordnad en huvudsaklig tjänst när kunderna inte efterfrågar tjänsten i sig, utan denna endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som tjänsteföretaget tillhandahåller. En prestation, som ur ekonomisk synvinkel utgörs av en enda tjänst får inte på ett konstgjort sätt delas upp så att mervärdesskattesystemets funktion försämras. Med hänsyn härtill är det av vikt att söka efter de delar som är kännetecknande för transaktionen i fråga för att avgöra om den skattskyldige tillhandahåller konsumenten flera huvudsakliga fristående tjänster eller en enda tjänst (jfr domarna i målen C-349/96 ang. Card Protection Plan Ltd och C-41/04 ang. Levob Verzekeringen BV m.fl.).

Det uppdrag som sökanden erhåller av kommunen är att biträda med olika tjänster i samband med anordnandet av en konsert. De olika delmoment som ingår i detta uppdrag utgör integrerade delar i det tillhandahållande som kommunen efterfrågar. Nämnden delar därför parternas uppfattning att vad sökanden tillhandahåller utgör en enda prestation, i fortsättningen kallad Tjänsten.

Fråga 2

De undantag från skatteplikt i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, som har aktualiserats i ärendet är 3 kap. 11 § 1 och 6.

Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 11 § 1 ML omsättning av en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Någon motsvarighet till detta undantag finns inte i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet. I anslutningsfördraget mellan Europeiska unionens medlemsstater och Sverige om Sveriges anslutning till unionen har emellertid tagits in en bestämmelse enligt vilken Sverige vid tillämpningen av artikel 28.3 b i det numera upphävda sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), så länge någon av de nuvarande medlemsstaterna har sådana befrielser, får ha skattebefrielser för tjänster som tillhandahålls av författare, konstnärer och artister som avses i punkt 2 i bilaga F i sjätte direktivet.
 
Enligt artikel 132.1 n i mervärdesskattedirektivet undantas från skatteplikt vissa kulturella tjänster och varor med nära anknytning därtill som tillhandahålls av offentligrättsliga organ eller andra kulturella organ som är erkända av medlemsstaten i fråga. Utformningen av undantaget ger medlemsstaterna viss frihet att själva bestämma vilka subjekt som skall omfattas av undantaget.
 
Enligt EG-domstolens praxis skall de begrepp i sjätte direktivet som används för att beskriva undantag som gör avsteg från den allmänna principen att mervärdesskatt skall betalas för alla tjänster, som tillhandahålls av en skattskyldig person, tolkas restriktivt. En restriktiv tolkning är enligt domstolen desto mer motiverad vid tillämpningen av punkt 2 i bilaga F eftersom detta undantag inte är ett harmoniserat undantag som utgör en integrerad del av mervärdesskattesystemet utan ett undantag som enbart har beviljats under en övergångsperiod (jfr mål C-169/00 ang. Kommissionen mot Republiken Finland p. 34).

Syftet med ML:s nu aktuella bestämmelse är att den utövande konstnärens ersättning (gage o.d.) för framförandet av det litterära eller konstnärliga verket skall undantas från skatteplikt (prop. 1996/97:10 s. 32). Den ersättning som sökanden erhåller har inte denna karaktär och bestämmelsen är därför inte tillämplig på omsättning av Tjänsten. En sådan bedömning vinner också stöd av EG-domstolens praxis.
 
Härefter uppkommer frågan om undantaget i 3 kap. 11 § 6 ML kan anses tillämpligt på omsättningen av Tjänsten. Enligt den bestämmelsen undantas omsättning av kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. Syftet är att från mervärdesbeskattningen undanta sådan kulturbildningsverksamhet som tillhandahålls i kommunal regi genom kommunala kultur- och musikskolor. Ett sådant undantag för kommunal verksamhet har ansetts rymmas inom de ramar som EG-reglerna ger (prop. 1996/97:10 s.38 f .).

Begreppet "kulturbildningsverksamhet" är inte definierat i lagtexten och är så allmänt att det inte är möjligt att med hänvisning till t.ex. normalt språkbruk fastställa dess innebörd enbart med utgångspunkt i själva lagtexten. För att fastställa den närmare innebörden och omfattningen får ledning sökas i förarbetena. Som framgått tar undantagsbestämmelsen sikte på den kulturbildningsverksamhet som äger rum inom ramen för de kommunala kultur- och musikskolorna och ett sådant tillhandahållande är det inte fråga om i ärendet.
 
En fråga i sig är om ett kommunalförbund skall jämställas med en kommun vid tillämpningen av undantaget i punkt 6. Enligt 20 § kommunallagen (1991:900) får kommuner och landsting lämna över vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Vid 1990 års reformering av mervärdesskatten föreslog Lagrådet att kommunalförbund i mervärdesskattehänseende skulle likställas med primär- och landstingskommun. Föredragande statsråd var dock inte beredd att i det sammanhanget ändra kommunalförbundens mervärdesskattesituation. Härefter har mervärdesskatteutredningen i sitt betänkande SOU 2002:74 föreslagit att kommunalförbund skall likställas med kommuner. Förslaget har dock inte resulterat i någon lagstiftning. Rättsläget synes alltså för närvarande innebära att kommunalförbund i mervärdesskattehänseende inte är att jämställa med kommuner.

Tjänsten som sökanden tillhandahåller kommunen kan, bl.a. mot bakgrund av att undantagen från skatteplikt skall tolkas restriktivt, inte heller anses utgöra en sådan kulturell tjänst som omfattas av artikel 132.1 n i mervärdesskattedirektivet.

Sammanfattningsvis innebär det föregående anförda att omsättningen av Tjänsten inte omfattas av något undantag från skatteplikt. 

Fråga 4

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML skall skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL med vissa här inte aktuella undantag. Bestämmelsen har införts i enlighet med artikel 123 aoch kategori 8 i Bilaga H till sjätte direktivet enligt vilken reducerad skattesats kan tillämpas på bl.a. tjäns-ter som tillhandahålls av författare, kompositörer och utövande konstnärer.

Tjänsten som sökanden tillhandahåller kommunen omfattar inte någon sådan upplåtelse eller överlåtelse av rättighet som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML. Mervärdesskatt skall därför utgå med 25 procent av beskattningsunderlaget.  

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 3 och tilläggsfrågan."
 
En ledamot i nämnden hade en skiljaktig mening i ärendet.

Kommentar: Förhandsbeskedet har överklagats av sökanden.