Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Koncernbidragsrätt avseende nyanskaffat dotterbolag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-13

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6483-05
Kravet för koncernbidragsrätt att ett dotterföretag ska vara helägt hela året eller sedan det började bedriva verksamhet av något slag har inte ansetts uppfyllt vid förvärv av ett nybildat "vilande" aktiebolag och inte heller när aktierna i ett förvärvat dotterbolag tillträtts först på räkenskapsårets första dag.

Taxeringsåret 2005 respektive 2006
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked har återgetts. Länk till förhandsbeskedet.
 
Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågorna 1 och 3. Med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked besvarade Regeringsrätten fråga 2 med att avdragsrätt för koncernbidrag inte föreligger och fråga 4 med att avdragsrätt föreligger.
 
Regeringsrätten anför i domen bl.a. följande.
 
"För juridiska personer avgränsas inkomstslaget näringsverksamhet av bestämmelserna i 13 kap. 1 och 2 §§ IL. Ett aktiebolags inkomster och utgifter kan inte hänföras till något annat inkomstslag. Registrering av ett aktiebolag förutsätter att betalning av aktierna erlagts (2 kap. 9 § aktiebolagslagen [1975:1385], numera 2 kap. 23 § aktiebolagslagen [205:551]). Ett nybildat aktiebolag får därigenom anses bedriva en näringsverksamhet som fortgår intill dess bolaget upphör (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 378).
 
Enligt förutsättningarna för fråga 2 förvärvade K AB den 7 juli 2004 aktier i ett aktiebolag som registrerats en dryg vecka tidigare. Även om bolaget vid förvärvstillfället var "vilande" får det anses redan då ha börjat bedriva näringsverksamhet. Undantagsregeln i 35 kap. 3 § 3 IL är därför inte tillämplig.
 
Enligt förutsättningarna för frågorna 3 och 4 har dotterbolagen bildats av M AB. Ägandet har bestått under återstoden av året. Kravet i 35 kap. 3 § 3 IL att ägarförhållandena bestått "sedan dotterföretaget började bedriva verksamhet av något slag" får därför anses uppfyllt.
 
Av det anförda följer att rätt till avdrag föreligger i de fall som avses i frågorna 3 och 4 men att rätt till avdrag inte föreligger i det fall som avses i fråga 2."
 
Kommentar:
Regeringsrättens bedömning av när näringsverksamhet påbörjats överensstämmer inte med den ståndpunkt Skatteverket gett till känna i bl.a. Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m. m. vid 2006 års taxering, del 3 s. 186. Skatteverket avser att inom kort komma med ett ställningstagande, s.k. styrsignal, jämte tillämpningsföreskrifter med anledning av domen.

Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m. m. vid 2006 års taxering, del 3 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (PDF-fil 2,8 mB)