Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Koncernbidrag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-11-07

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Tolkning av vad som avses med att dotterföretaget ska ha varit helägt hela året eller sedan det började bedriva näringsverksamhet av något slag, 35 kap. 3 § 3 IL

Taxeringsår 2005 resp. 2006

En koncern består av moderbolaget, M AB, och ett antal nyförvärvade eller av M AB nybildade dotterbolag. Avsikten är att dotterbolagen ska förvärva fastigheter och bedriva förvaltning av dessa. I ansökan om förhandsbesked ställs följande frågor.

Fråga 1

Dotterbolaget D AB har räkenskapsår 1/9 - 31/8. 21 juli 2004 tecknade D AB ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det fastighetsförvaltande företaget F AB. F AB har kalenderår som räkenskapsår. Tillträde och äganderättsövergång skulle ske 1 september 2004, varvid extra bolagsstämma skulle hållas och ny styrelse utses. D AB avser att förlänga sitt räkenskapsår till att avse tiden 1/9 2004 - 31/12 2005.

Kan D AB medges avdrag för koncernbidrag till F AB vid 2006 års taxering?

Fråga 2

M AB har bildat dotterbolaget K AB vilket registrerades den 28 juni 2004 med ett förkortat första räkenskapsår som gick ut den 31 augusti 2004. K AB förvärvade den 7 juli från utomstående aktierna i det nybildade KR AB, även det registrerat den 28 juni 2004 med ett första räkenskapsår som gick ut den 31 augusti 2004. KR AB hade vid förvärvet ännu inte börjat bedriva någon verksamhet. Den 8 juli 2004 förvärvade KR AB aktierna i ett fastighetsförvaltande företag, L AB, varvid lån upptogs. Vidare påbörjade KR egen rörelse i form av administrativa tjänster till det förvärvade bolaget.

Kan KR AB medges avdrag för koncernbidrag till K AB vid 2005 års taxering?

Fråga 3

M AB, med första räkenskapsår 23/7 2003 - 31/12 2004, har bildat dotterbolaget T AB, vars första räkenskapsår är 11/8 2004 - 31/12 2004. T AB förvärvade i oktober 2004 två fastighetsförvaltande aktiebolag. Förvärvet finansierades delvis genom upptagande av lån. T AB bedrev under året ingen egen rörelse utan var ett rent holdingbolag.

Kan M AB medges avdrag för koncernbidrag till T AB vid 2005 års taxering?

Fråga 4

M AB, med första räkenskapsår 23/7 2003 - 31/12 2004, har bildat dotterbolaget A AB. Dotterbolaget första räkenskapsår är 21/10 2004 - 31/12 2004. I A AB har det inte förekommit några transaktioner under året.

Kan M AB medges avdrag för koncernbidrag till A AB vid 2005 års taxering?

Skatterättsnämnden lämnade följande förhandsbesked.

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1
D AB har ej rätt att vid 2006 års taxering dra av koncernbidrag till F AB.

Fråga 2
KR AB har rätt att vid 2005 års taxering dra av koncernbidrag till K AB

Fråga 3
M AB har rätt att vid 2005 års taxering dra av koncernbidrag till T AB.

Fråga 4
M AB har ej rätt att vid 2005 års taxering dra av koncernbidrag till A AB.

MOTIVERING

Fråga 1

"Med hänsyn till köpeavtalets innehåll finner nämnden att äganderätten till aktierna i F AB övergått till D AB först på tillträdesdagen den 1 september 2004 (jfr RÅ81 1:2 och 1:50). Eftersom F AB inte har varit helägt under D AB:s hela beskattningsår och då dotterbolaget bedrev näringsverksamhet i den mening som avses i 35 kap. 3 § 3 IL vid tidpunkten för förvärvet av aktierna har D AB ej rätt att dra av koncernbidrag till dotterbolaget vid 2006 års taxering."

Fråga 2

" En första delfråga är om ett företag som inte påbörjat någon aktivitet (vilande företag) ändå kan anses bedriva näringsverksamhet. Lagtextens ordalydelse och syftet med möjligheterna till koncernbidrag att utjämna resultat mellan företag i en koncern ger uttryck för att verksamhetsvillkoret innebär ett krav på aktivitet. Enbart ett nybildat företag skulle därmed inte kunna vara givare eller mottagare av koncernbidrag.

För en sådan ståndpunkt talar också den omständigheten att om något aktivitetskrav inte skulle gälla skulle likartade fall kunna behandlas olika. Exempelvis skulle i ett fall som det förevarande, när moderföretaget från annan förvärvar aktierna i ett nybildat företag, dotterföretaget redan vid förvärvet anses ha en pågående verksamhet. Villkoret att dotterföretaget skall ha varit helägt sedan det började bedriva näringsverksamhet skulle då inte kunna uppfyllas. Däremot skulle förutsättningarna för avdrag för koncernbidrag föreligga om moderföretaget självt bildar ett dotterföretag.

Med hänsyn härtill anser nämnden att ett vilande dotterföretag - förvärvat eller nybildat - inte uppfyller kravet att bedriva näringsverksamhet av något slag.  
 
Nästa fråga är då om ett vilande dotterföretag, som i sin tur förvärvar ett dotterföretag, kan anses bedriva näringsverksamhet av något slag genom förvärvet av aktierna.

Det grundläggande krav på verksamhet som ursprungligen uppställdes på givaren och mottagaren i koncernbidragssystemet var som framgått ett krav på rörelse (eller motsvarande inkomstslag enligt då gällande regler). Efter 1990 års skattereform hänförs ett aktiebolags och andra juridiska personers samlade verksamhet - inte bara rörelse och motsvarande, utan även kapitalförvaltning - till inkomstslaget näringsverksamhet. Som en följd härav var det nödvändigt att uttryckligen undanta bl.a. förvaltningsföretag från koncernbidragsrätt för att inte utrymmet för koncernbidrag skulle utvidgas i förhållande till tidigare. Sammanslagningen av ett aktiebolags olika inkomstslag till inkomstslaget näringsverksamhet torde också ha inneburit att verksamhetskravet i den aktuella bestämmelsen omfattade all sådan verksamhet vars inkomster skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

En ytterligare fråga är om ersättningen av ordet verksamhet med näringsverksamhet vid införandet av IL har ändrat bestämmelsens innebörd. Visserligen antyds inte i förarbetena att någon saklig ändring har varit avsedd. Osäkerhet om verksamhetsbegreppets innebörd uppstår emellertid eftersom näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL anges  som förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, kriterier som hämtats från det tidigare inkomstslaget rörelse. Det är alltså fråga om vad som ibland kallas egentlig näringsverksamhet (jfr RÅ 2001 ref. 6).

Det får också beaktas att efter 2003 års lagändring kan även värdepappersförvaltande företag, företag som fram till lagändringen kallades förvaltningsföretag, ge och ta koncernbidrag. Ett sådant företag kan emellertid inte anses bedriva näringsverksamhet i den mening som begreppet har enligt 13 kap. 1 § IL.

Med hänsyn härtill anser nämnden att den innebörd kravet på verksamhet fick i den aktuella bestämmelsen som en följd av 1990 års skattereform inte ändrats genom införandet av IL. Begreppet näringsverksamhet i det här sammanhanget skall därför ges en vid tolkning och i princip avse all verksamhet vars inkomster skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Av det anförda drar nämnden slutsatsen att även värdepappersförvaltande företag uppfyller kravet att bedriva näringsverksamhet av något slag. Det leder i förevarande fall till att koncernbidragsförutsättningen enligt 35 kap. 3 § 3 sista ledet IL är uppfylld vid den tidpunkt då KR AB förvärvar aktierna i L AB."

Fråga 3

"Av motiveringen till svaret på fråga 2 följer att T AB i och med förvärvet av dotterbolagen får anses bedriva näringsverksamhet i den mening som avses i 35 kap. 3 § 3 IL och att M AB därmed med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till T AB vid 2005 års taxering."

Fråga 4

"Av motiveringen till svaret på fråga 2, och då A AB inte heller uppfyller villkoret i 35 kap. 3 § 3 första ledet IL att ha varit helägt under moderföretagets hela beskattningsår, följer att moderföretaget ej med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till A AB vid 2005 års taxering."

Tre ledamöter var skiljaktiga och ville besvara frågan 4 jakande samtidigt som de förordade en annan motivering till svaren på frågorna 2 och 3.

Kommentar: Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Regeringsrätten med yrkande om fastställelse.