Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avdrag för pensionskostnader - löneväxling

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-12-14

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6060-05
Det belopp som den anställde minskar sin lön med mot att motsvarande belopp används för betalning av ytterligare pensionsförsäkringspremier ska inte ingå i arbetsgivarens underlag för beräkning av avdrag för pensionskostnader.
 
Taxeringsåren 2005-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 3 oktober 2005. Länk till dokumentet.
 
Sökandebolaget överklagade förhandsbeskedet och anförde att Regeringsrätten ska slå fast att bolaget har rätt till avdrag för hela den tjänstepensionsförsäkring som betalas till försäkringsbolaget avseende den anställde. Till stöd för sin talan anförde sökandebolaget att det av 28 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL, framgår att det är betalningen av premien för pensionsförsäkringen i fråga som är det avgörande för en arbetsgivares rätt till avdrag avseende kostnaden för tryggande av en utfästelse om pension. Denna premiebetalning får sedan rent nominellt inte överstiga avdragsreglerna, bl. a huvudregeln i 28 kap. 5-6 §§ IL. Vidare anfördes att pensionsförsäkringspremierna i detta fall med bred marginal ligger under det skatterättsliga avdragstaket och att förutsättningar att vägra avdrag därför saknas.      
 
Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a att om fråga är om en annan betalning än tjänstepensionsförsäkringspremie saknas avdragsrätt enligt 28 kap. IL. Om bolaget inte tar hänsyn till den sänkning av kontantlönen som en s.k. löneväxling medför utan anmäler den lön medarbetaren skulle ha haft om han inte "löneväxlat" följer bolaget inte ITP-avtalet så som de avtalsslutande parterna uttolkat detta. 
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten instämmer i Skatterättsnämndens bedömning.
 
REGERINGSRÄTTEN AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.