Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avdrag för pensionskostnader - löneväxling

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-10-03

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Det belopp som den anställde minskar sin lön med mot att motsvarande belopp används för betalning av ytterligare pensionsförsäkringspremier ska inte ingå i arbetsgivarens underlag för beräkning av avdrag för pensionskostnader.

Beskeden avser taxeringsåren 2005-2008

BAKGRUND

En anställd är ansluten till avtalet om ITP mellan SAF och PTK (ITP-planen). Arbetsgivaren, X AB, tryggar pensionsåtagandet genom att betala premier till Alecta för tjänstepensionsförsäkringar. Den anställde erbjuds att avstå en del av sin lön i utbyte mot att arbetsgivaren betalar motsvarande belopp som premie avseende en tjänstepensionsförsäkring för honom hos en annan försäkringsgivare (löneväxling). X AB vill ha besked om den del av inbetalningen till Alecta som motsvarar den avstådda lönen ska ingå i den pensionsgrundande ersättningen enligt ITP-planen.

FÖRHANDBESKED

Det belopp som den anställde minskar sin lön med mot att motsvarande belopp används för betalning av ytterligare pensionsförsäkringspremier ska vid tillämpning av ITP-planen inte ingå i den pensionsgrundande ersättningen enligt 28 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Beloppet ska därför inte ingå i arbetsgivarens underlag för beräkning av avdrag för pensionskostnader.

BESLUT

I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den.

MOTIVERING

Enligt 28 kap. 6 § IL räknas som lön sådan pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal som hänför sig till beskattningsåret eller det föregående beskattningsåret. I aktuellt fall skall pensionsgrundande ersättning bestämmas på grundval av vad som anges om sådan ersättning i ITP-avtalet, där benämnd pensionsmedförande lön (jfr prop. 1997/98:146 s. 64).

Av ITP-planen framgår att i den pensionsmedförande lönen skall ingå den aktuella fasta lönen samt bl. a. naturaförmåner i form av kost eller bostad, provision, tantiem samt ersättning för jourtid eller beredskapstjänst. Däremot skall andra naturaförmåner, övertidsersättning och liknande inte inräknas i den pensionsmedförande lönen (punkten 3.1).

ITP-planen innebär att vid beräkningen av den pensionsmedförande lönen skall enbart den del av ersättningen från X AB som motsvarar den överenskomna lönen efter löneväxling anses ingå i den aktuella fasta lönen. I planens uppräkning av förmåner ingår inte ersättningar i form av betalning av premie för pensionsförsäkring. Underlaget för pensionsgrundande ersättning enligt avtalet skall därför utgöras av den anställdes lön efter löneväxling. X AB kan därför inte beräkna pensionsavdraget på den del av inbetalningen till Alecta som överstiger detta belopp.

Beslutet

Beslutet om avvisning motiverades:”Övriga delar av ansökan som rör frågan om hur Alecta kan komma att hantera den del av inbetalningen till företaget som motsvarar avstådd lön lämpar sig inte att besvaras genom förhandsbesked.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.