Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Tillämplig skattesats på sodokuböcker

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-12-20

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5842-06
Skatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av böcker med sudokupussel.   
 
Redovisningsperioder under tiden mars 2006 — februari 2009
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked den 18 augusti 2006 att mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av böcker med sudokupussel. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet. Länk till referatet.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och förklarar att skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för de i ansökan avsedda varorna. Till stöd för sin talan åberopar Skatteverket vad som anförts i ärendet hos Skatterättsnämnden samt tillägger följande. Bedömningen av om en trycksak omfattas av den reducerade skattesatsen ska inte göras enbart utifrån varornas utseende eller deras yttre form. Att de aktuella tryckalstren har samma form och utseende som en bok medför därför inte i sig att de ska omfattas av den reducerade skattesatsen. Enligt Skatteverkets uppfattning är det avgörande i förevarande fall om tryckalstren är avsedda för egentlig läsning. Den text som finns i de aktuella tryckalstren är av helt underordnad betydelse i förhållande till tryckalstrens huvudsakliga och väsentliga innehåll, s.k. sudokupussel avsedda att fyllas i. Enligt Skatteverkets bedömning kan tryckalstren därför inte hänföras till någon av kategorierna KN 4901 - 4905.
 
Sökandebolaget bestrider bifall till överklagandet och åberopar vad bolaget tidigare anfört i ärendet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."