Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Tillämplig skattesats på sudokuböcker

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-08-18

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av böcker med sudokupussel.

Redovisningsperioder under tiden mars 2006 – februari 2009

Sökandebolaget vill ha besked om vilken skattesats som ska tillämpas vid omsättning av tryckta böcker som huvudsakligen innehåller Sudoku. Sudoku är ett logikspel där spelaren utifrån en bestämd systematik ska placera ut siffror i ett rutmönster där ett visst antal siffrors placering är given på förhand.

Bolaget anser att den reducerade skattesatsen om 6 procent ska tillämpas.

”Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

Mervärdesskatt skall tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för samtliga med ansökan avsedda varor.

MOTIVERING

Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1 skall skatten tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Att en lägre skattsats än den normala får tillämpas för de i bestämmelserna angivna varorna följer av artikel 12.3 a tredje stycket och bilaga H till det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).

I förarbetena till bestämmelserna anförs att den Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen, EG:s tulltaxa, lämpar sig väl att använda som ledning för att avgränsa de varor som skall beskattas med den reducerade skattesatsen. Avsikten är således att om varan ingår i tulltaxenumren 4901-4905 föreligger en presumtion för att varan omfattas av tillämpningsområdet för tredje stycket 1 och motsatsvis är presumtionen att varan inte omfattas av tillämpningsområdet för denna punkt om den ingår i ett annat tulltaxenummer (prop. 2001/02:45 s. 43 f.). Till nr 4901 hänförs tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad.

I sitt yttrande över den föreslagna lagregleringen uttalade Lagrådet att de kategorier av varor som räknas upp i punkten 1 enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt skall ges den innebörd de har i allmänt språkbruk och att det främst är i fall då innebörden är otydlig som tulltaxan behöver tillgripas som ett hjälpmedel vid tolkningen.

Lagrådet tillade att det följer av normala metoder för lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden för regleringen, bör tjäna till ledning vid tolkningen (prop. 2001/02:45 s. 76).

Nämnden gör följande bedömning.

Avgörande för om en trycksak skall omfattas av den lägre skattesatsen är enligt det föregående om den enligt allmänt språkbruk eller med ledning av den klassificering som kan göras utifrån tulltaxan kan hänföras till någon av de varor som räknas upp i det aktuella lagrummet.

De i ärendet ingivna varorna har samma form och utseende som en bok och torde i allmänt språkbruk också rubriceras som en bok. Det förhållandet att merparten av varornas innehåll utgörs av diverse pussel förtar inte detta intryck. Nämnden finner därför att varorna redan på grund härav omfattas av bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 första strecksatsen ML och mervärdesskatt skall tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

En sådan bedömning får också anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.”

Kommentar: Skatteverket anser att skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget och har därför överklagat förhandsbeskedet.