Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Halvdagstraktamente efter tre månader

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-16

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4976-05
Rätt till avdrag för ökade levnadskostnader föreligger inte för halva dagar när tjänsteresa pågått i mer än tre månader

Taxeringsår 2005-2007
 
X är anställd inom anläggningsbranschen och arbetar som projektledare på olika orter. Arbetena, som pågår en begränsad tid på varje plats, innebär regelmässiga övernattningar utanför den vanliga verksamhetsorten. Under perioden 2001 till juni 2004, dvs. mer än två år, var arbetet förlagt till orten A, där X bodde i husvagn. På helgerna var han i sitt hem i B-stad. Han lämnade normalt hemmet med bil på söndag eftermiddag/kväll och återkom på fredag eftermiddag före kl. 19.00. Arbetsgivaren betalade traktamente enligt kollektivavtal med samma belopp oavsett om fråga var om hel eller halv dag. X frågar om han har rätt till schablonavdrag för måltider och småutgifter avseende avrese- och hemresedagar enligt reglerna om ökade levnadskostnader för tiden efter det att tjänsteresan  pågått längre tid än två år och förutsättningar för avdrag för hel dag inte föreligger.
 
Skatterättsnämnden beslutade i förhandsbesked 2005-08-12 att X hade rätt att dra av utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten för halva dagar. Avdrag skulle göras med högst hälften av 50 procent av helt maximibelopp. Beslutet var inte enhälligt (4-3).
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Regeringsrätten som genom dom 2006-06-16, mål nr 4976-05, ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarade att rätt till avdrag för ökade levnadskostnader inte föreligger.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor regleras huvudsakligen i 12 kap. 6-17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Enligt 6 § första stycket skall ökade levnadskostnader som den skattskyldige har för att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort dras av i den utsträckning som följer av 7-17 §§. Avdrag skall göras bara vid resor som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter. Av 6 § andra stycket framgår att bestämmelserna i första stycket inte gäller när arbetet varit förlagt till samma ort under mer än tre månader i en följd. I sådana fall skall i stället rätten till avdrag bedömas enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete i 18-22 §§.
 
Enligt 12 kap. 10 § IL kan avdrag beräknas för hel eller halv dag. Av 14 § framgår bl.a. att avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter skall göras för varje hel dag med ett maximibelopp och för varje halv dag med ett halvt maximibelopp. Som hel dag behandlas också avresedagen om resan påbörjas före kl. 12.00 och hemresedagen om resan avslutas efter kl. 19.00. 
 
Vid tjänsteresor som vara längre än tre månader gäller följande. För skattskyldiga som under de tre första månaderna av en vistelse har gjort avdrag enligt 12 kap. 6-17 §§ IL får avdraget bestämmas schablonmässigt enligt 21 § andra stycket 1. Avdrag medges med belopp som motsvarar ersättningen från arbetsgivaren, dock med "högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag" för tiden fram till två års bortovaro (första strecksatsen) och med "högst 50 procent av helt maximibelopp per hel dag" för tiden därefter (andra strecksatsen).
 
Enligt de förutsättningar som angetts i ansökningen om förhandsbesked avslutas hemresan före kl. 19.00 (normalt fredag) medan avresan från hemmet påbörjas efter kl. 12.00 (normalt söndag). Frågan i målet är om avdrag för hemrese- och avresedagarna kan medges med tillämpning av 12 kap. 21 § andra stycket 1 andra strecksatsen.
 
Till skillnad från vad som gäller för kortare tjänsteresor innehåller 12 kap. 18-22 §§ IL inte någon bestämmelse om att schablonavdrag skall göras för sådana dagar som avses med ansökningen om förhandsbesked. Innebörden av bestämmelserna får därför anses vara att avdrag inte kan medges.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att rätt till avdrag för ökade levnadskostnader inte föreligger.
 
Kommentar:
Regeringsrättens dom ersätter Skatteverkets ställningstagande Halvdagstraktamente efter tre månader? (2004-10-18, dnr 130 567767-04/113)