Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Upplåtelse av parkeringsplatser

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-03-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4257-05
En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser till andra än boende i fastigheten har ansetts medföra skattskyldighet för föreningen.
 
Regeringsrättens dom den 16 mars 2006, mål nr 4257-05

Redovisningsperioder juni 2004 - maj 2007
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-06-16 att bostadsrättsföreningen är skattskyldigt till mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende i fastigheten. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till detta referat. Länk till referatet.

Förhandsbeskedet överklagades av sökanden.
 
"YRKANDEN M.M.

Bostadsrättsföreningen yrkar att Regeringsrätten förklarar att föreningen inte är skattskyldig för uthyrning av parkeringsplatser till utomstående eller för besöksparkeringen. Föreningen anför bl.a. följande. Bestämmelserna om parkeringsverksamhet i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är snävare än motsvarande bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Direktivets bestämmelser får därför inte åberopas mot föreningen. Föreningens verksamhet syftar inte till att tillhandahålla parkeringsplatser till utomstående. En förutsättning för att få uppföra bostadsbyggnaderna var emellertid att föreningen skulle anlägga en och en halv parkeringsplats för varje lägenhet. Platserna hyrs ut till utomstående endast i den mån bostadsrättshavarna inte behöver dem. Den externa uthyrningen är alltså ett sätt att minimera de kostnader som orsakas av myndigheternas krav. Denna uthyrning är därför en naturlig del av de funktioner som kan hänföras till boendet och en del av föreningens allmänna upplåtelse av fastigheten. Uthyrningen till utomstående utgör inte parkeringsverksamhet i den mening som åsyftades vid införandet av reglerna om parkeringsverksamhet i lagen (1968:430) om mervärdeskatt och i ML. Uthyrningen är inte skattepliktig eftersom den är underordnad den skattefria bostadsupplåtelsen. För besöksparkeringen tar föreningen ut en avgift som är så hög att den avskräcker besökare från en längre tids parkering. Syftet med att ta ut avgift för besökares fordon är inte att få intäkter utan att säkerställa att det alltid finns tillgång till besöksparkering. Eftersom besöksparkeringen är anordnad som en del av servicen till de boende i fastigheten måste tillhandahållandet av den anses underordnad de tjänster som föreningen i övrigt tillhandahåller de boende.
 
Skatteverket hemställer att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."