Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Upplåtelse av parkeringsplatser; skatteplikt; yrkesmässighet

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser till andra än boende i fastigheten har ansetts medföra skattskyldighet för föreningen.

Redovisningsperioder juni 2004 – maj 2007

I ansökan anges bl.a. följande omständigheter. Bostadsrättsföreningen har för närvarande ca 1500 parkeringsplatser varav ca 500 hyrs ut till personer som inte är bosatta i föreningen. För varje parkeringsplats finns ett avtal där det anges en bestämd yta och till vilket ändamål platsen får användas. Ett sådant avtal finns oavsett om platsen hyrs ut till utomstående eller bostadsrättshavare. I ansökan har angivits att om en bostadsrättshavare flyttar måste han särskilt säga upp ett eventuellt avtal om parkeringsplats. Föreningen har ytterligare parkeringsplatser som är avsedda för besökare till boende. Syftet med dessa platser anges vara att besökare till boende alltid ska kunna hitta en parkeringsplats nära bostäderna och platserna har anordnats som en service till de boende. En ersättning tas ut av besökarna för parkeringen.

Föreningen har mot bakgrund av detta ställt följande frågor:

1. Ska mervärdesskatt tas ut enligt 3 kap. 3 § 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för upplåtelse av parkeringsplatser till personer som inte bor i föreningens fastighet?

2. Om svaret på fråga 1 är ja, kommer föreningens uthyrning av parkeringsplatser till andra än boende i fastigheten att utgöra en skattepliktig upplåtelse även om uthyrningen till icke boende minskas till att omfatta mindre än fem procent av det totala antalet parkeringsplatser som föreningen hyr ut?

3. Om svaret på fråga 2 är ja, kommer även uthyrning av en enda parkeringsplats till någon som inte bor i fastigheten att utgöra mervärdesskattepliktig omsättning i en yrkesmässig verksamhet?

4. Om uthyrningen av mark för parkeringsändamål till den som inte bor i föreningens fastighet anses skattepliktigt, kommer då föreningens långtidsuthyrning av parkeringsplats till boende i fastigheten att bli skattepliktig i samma ögonblick som den boende flyttar men behåller sin parkeringsplats?

5. Är den ersättning föreningen erhåller för sin uthyrning av besöksplatser en mervärdesskattepliktig omsättning av tjänst?

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Bostadsrättsföreningen är skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelser av parkeringsplats till andra än boende i fastigheten.

MOTIVERING

En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (se RÅ 2003 ref. 80). Föreningen är därför skattskyldig för samtliga omfrågade upplåtelser. Nämnden erinrar med anledning av fråga 4 om bestämmelserna i 6 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614).

I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den. ”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av sökanden.