Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Upplåtelse av parkeringsplatser

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-03-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4256-05
Ett kommanditbolag har ansetts skattskyldigt till mervärdesskatt för upplåtelser av parkeringsplatser till andra än boende i fastigheten.
 
Regeringsrättens dom den 16 mars 2006, mål nr 4256-05

Redovisningsperioder juli 2004 - juni 2007

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-06-16 att kommanditbolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende i fastigheten. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till detta referat. Länk till referatet.

Förhandsbeskedet överklagades av sökanden.

"YRKANDEN M.M.
 
Kommanditbolaget (bolaget) yrkar att Regeringsrätten förklarar att bolaget inte är skattskyldigt för uthyrning av parkeringsplatser till utomstående eller för besöksparkeringen. Bolaget har anfört bl.a. följande. Antalet hyreslägenheter är cirka 200 och antalet parkeringsplatser cirka 340. Av dessa är 300 avsedda för de boende. Omkring 200 platser finns inomhus. Enstaka platser hyrs ut till utomstående om de inte efterfrågas av hyresgästerna. Omkring en procent av platserna är uthyrda på detta sätt. Av platserna är 40 avsedda för besökare till hyresgästerna. - För skatteplikt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, krävs att det är fråga om "upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet" (3 kap. 3 § 5 ML). Motsvarande bestämmelser i artikel l3 B b sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) avser "uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon". Bestämmelserna i ML om parkeringsverksamhet är således snävare än motsvarande bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet, vilket leder till att direktivets bestämmelser inte får åberopas mot bolaget, då en EG-konform tolkning inte kan ske. Bolagets verksamhet syftar inte till att tillhandahålla parkeringsplatser till utomstående. Enstaka platser hyrs ut till utomstående endast i den mån de inte efterfrågas av de boende. Upplåtelse av parkeringsplats är en lokalupplåtelse och följer hyreslagens regler om exempelvis hyreshöjning och uppsägning. I den mån bolaget hyr ut parkeringsplatser till utomstående måste det ses som en naturlig del av funktioner som kan hänföras till boendet och som en del av den allmänna upplåtelsen av fastigheten. Uthyrningen till utomstående utgör inte en parkeringsverksamhet i den mening som åsyftas i ML. Omsättningen är inte skattepliktig eftersom den är underordnad den skattefria bostadsupplåtelsen. - Besöksparkeringen har anordnats för att besökare till de boende i fastigheten lätt skall hitta en parkeringsplats i nära anslutning till fastigheten. Bolaget tar ut en avgift för besöksparkeringen. Avgiften är så hög att den avskräcker besökare från en längre tids parkering. Syftet med att ta ut avgift för besökares fordon är inte att få intäkter utan att få ett styrmedel som säkerställer att det alltid finns tillgång till besöksparkering. Eftersom besöksparkeringen är anordnad som en del av servicen till de boende i fastigheten måste tillhandahållandet av nämnda parkering ses som underordnad de tjänster som bolaget i övrigt tillhandahåller de boende.
 
Skatteverket hemställer att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."