Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Gåva av utdelning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-15

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
3963-05
Om en fysisk person skänker rätten till framtida utdelning på aktier innan den blir tillgänglig för lyftning till en begränsat skattskyldig stiftelse, ska han inte beskattas för utdelningen.

Inkomsttaxeringarna 2005-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 juni 2005 (dnr 137-04/D). Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att givaren skulle beskattas för utdelningen. Verket ansåg i första hand att beskattning ska ske på den grunden att gåvan inte avser den fysiska personens rätt till framtida utdelning utan rätten till den egendom han i framtiden kommer att uppbära som utdelning. I andra hand åberopade verket lagen mot skatteflykt.
 
REGERINGSRÄTTEN
 
Enligt 42 kap. 12 § IL skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. En aktieägare kan inte beskattas med stöd av denna bestämmelse när, som i detta fall, det vid nämnda tillfälle står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Inte heller är lagen mot skatteflykt tillämplig på det i målet aktuella förfarandet. Förhandsbeskedet ska därför fastställas.

Kommentar:
De rättigheter som innehavet av en aktie medför anses i princip odelbara.
 
Aktiebolaget i fråga var ett avstämningsbolag. Redan tidigare har det varit klart att det är möjligt att ge bort utdelning i kupongbolag eftersom utdelningskupongerna är löpande skuldebrev och därför går att skilja från de rättigheter aktieinnehavet i övrigt medför. Frågan i målet var om det går att ge bort utdelning även i avstämningsbolag med skattemässig verkan. Regeringsrätten skriver uttryckligen i domskälen att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Domstolen anser således att detta är möjligt även i avstämningsbolag.