Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Gåva av utdelning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-21

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
En person som skänkt bort utdelning på aktier i avstämningsbolag till en stiftelse innan den beslutats av bolagsstämman ska inte beskattas för utdelningen.

Inkomsttaxeringarna 2005-2008

Sökanden äger aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag. Han avser att – före bolagsstämmobeslut om utdelning – till en begränsat skattskyldig stiftelse ge bort rätten till den framtida utdelning som kan komma att lämnas under gåvoåret (fråga 1) eller under en period om fem år (fråga 2). Stiftelsens rätt till utdelning kommer att antecknas i en sådan särskild förteckning som anges i 3 kap. 12 § ABL. Fråga är om han skall beskattas för utdelningen om och när den faller ut.

FÖRHANDSBESKED

Sökanden skall inte beskattas för utdelningen.

MOTIVERING

Enligt 42 kap. 12 § IL skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. Härav följer att aktieägaren i sådana fall inte skall beskattas för den (jfr RÅ 1992 ref. 76). Av bestämmelserna i bl.a. 3 kap. 12 § ABL får anses följa att det är civilrättsligt möjligt att i vissa fall, t.ex. genom gåva, skilja rätten till utdelning från äganderätten till en aktie i ett avstämningsbolag. Som en förutsättning för förhandsbeskedet gäller att sökanden på ett sådant sätt till annan har avhänt sig rätten till ifrågavarande utdelning. Han skall därför inte beskattas för den.

Kommentar: Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och åberopar i andra hand skatteflyktslagen.