Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Villkorat aktieägartillskott och bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-25

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3430-06
Aktieägare (tre fysiska personer) överväger att som villkorat aktieägartillskott överlåta aktier till ett annat aktiebolag i vilket de äger merparten av aktierna. Bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL har ansetts inte vara tillämplig på överlåtelsen
 
Taxeringsåren 2006-2009
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 28 april 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Sökandena överklagade förhandsbeskedet och yrkade att det skulle ändras, och Skatteverket yrkade att det skulle fastställas.
 
Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet och angav följande.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden."