Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Villkorat aktieägartillskott och bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-28

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Aktieägare överväger att som villkorat aktieägartillskott överlåta aktier till ett annat aktiebolag i vilket de äger merparten av aktierna. Bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL har ansetts inte vara tillämplig på överlåtelsen
 
Beskedet avser taxeringsåren 2006-2009
 
Sökandena (tre fysiska personer) äger tillsammans aktierna i A AB. Sökandena avser att överlåta aktierna i bolaget som villkorat aktieägartillskott till ett annat aktiebolag, B AB, i vilket de tillsammans äger cirka 80 procent av aktierna. Sökandena har frågat om bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL, att den överlåtna tillgången ska anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre, är tillämplig på sökandenas tillskott av aktierna i A AB till B AB?

Nämnden gör följande bedömning.

För att bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL ska vara tillämplig på ifrågavarande tillskott krävs enligt 2 § i samma kapitel att aktierna överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl aktiernas marknadsvärde som omkostnadsbelopp. Ett villkorat aktieägartillskott leder till att aktieägaren som ersättning får en tillgång i form av en "svävande fordringsrätt" (jfr Regeringsrättens dom den 27 juni 2005 i mål nr 3106-04). Av omständigheterna framgår att värdet av denna tillgång får anses överstiga aktiernas omkostnadsbelopp. Bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL är därför inte tillämplig.
 
Kommentar:
Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet och begära att Regeringsrätten ska fastställa det.