Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Ersättning för att avstå hyresrätt

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-08-16

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
2245-06
Kammarrätten fann att ersättning för att avstå hyresrätt till bostadslägenhet inte var skattepliktig

Taxeringsåret 2003

X överklagade Skatteverkets omprövningsbeslut att ta upp den ersättning, som han fått för att han avstod sin hyresrätt, till beskattning som inkomst av kapital.

Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet. X överklagade domen.

Kammarrätten har meddelat dom i ärendet. Nedan följer kammarrättens motivering.

”DOMSKÄL

Frågan i målet är om den ersättning om 150 000 kr som X erhållit från Y AB i samband med att han avsagt sig sin hyresrätt till en bostadslägenhet i bolagets fastighet är skattepliktig.

En förutsättning för att en inkomst skall vara skattepliktig enligt inkomstskattelagen är för det första att den kan hänföras till ett av inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt reglerna i 10, 13 och 41 kap. IL. Om en inkomst inte kan hänföras till ett av dessa inkomstslag så är inkomsten skattefri. För att en inkomst skall vara skattepliktig i det inkomstslag till vilket den hänförts skall det vidare finnas en regel om skatteplikt. Det finns även regler om skattefrihet avseende de olika inkomstslagen.

I 41 kap. 1 § IL anges att till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Såväl Skatteverket som länsrätten har ansett den ifrågavarande ersättningen som skattepliktig enligt 42 kap.1 § IL. Av 42 kap. 1 § IL framgår att inkomster på grund av innehav av tillgångar skall tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Den i målet huvudsakliga frågan är således om den av X erhållna ersättningen skall anses vara en inkomst på grund av innehav av en tillgång enligt 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § IL.

Av 12 kap. 65 § JB framgår att det är straffbart att uppsåtligen ställa upp villkor om särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätt till bostadslägenhet och att ett sådant villkor är ogiltigt med påföljd att den som har ställt upp villkoret är skyldig att lämna tillbaka vad han tagit emot. Dessa bestämmelser är i princip tillämpliga även i fall när den som köper t.ex. en villafastighet eller en bostadsrätt lämnar hyresrätten till en bostadslägenhet i utbyte (jfr NJA 1990 s. 412).

I RÅ 1987 ref. 89  l och ll har Regeringsrätten, med hänvisning till att enligt 12 kap. 65 § JB en hyresrätt till en bostadslägenhet inte får överlåtas mot vederlag, funnit att en hyresrätt till en bostadslägenhet som utgjort dellikvid vid förvärv (l) respektive försäljning (ll) av bostadsrätt vid realisationsvinstberäkningen saknar värde.

I övrigt finns avgöranden avseende överlåtelse till hyresrätt tillhörande rörelse (t.ex. RN 1957 4:9, RN 1958 1:13 och RRK K72 1:95), avstående av hyresrätt till lokal (RSV l 1971 1:2) samt rätten till avdrag, vid realisationsvinstberäkning avseende bostadsrätt, för ersättning till andrahandshyresgäst (RÅ 1998 not. 109).

Kammarrätten gör följande bedömning

På grund av reglerna i 12 kap. 65 § JB finns det inte någon legal marknad för överlåtelse av hyresrätter till bostadslägenheter mot betalning eller som dellikvid vid bostadsbyte. X har således inte kunnat överlåta sin hyresrätt mot vederlag. Mot bakgrund härav och med beaktande av vad Regeringsrätten funnit i RÅ 1987 ref. 89 l och ll finner kammarrätten att nyttjanderätten till den aktuella hyresrätten inte kan anses vara en tillgång enligt 41 kap. 1 § och 42 kap. 2 § IL. Detta även med beaktande av besittningsskyddet och oavsett om hyresvärdens betalning av ersättning till X omfattas av 12 kap. 65 § JB. Inte heller är ersättningen på någon annan grund skattepliktig i vare sig inkomstslaget kapital eller i något av inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Sammanfattningsvis är således den erhållna ersättningen inte skattepliktig varför X:s överklagande skall bifallas.

DOMSLUT

Kammarrätten upphäver, med bifall till överklagandet, länsrättens dom och Skatteverkets beslut.”

Kommentar: Skatteverket, som delar länsrättens uppfattning, kommer att överklaga domen och begära prövningstillstånd. Skatteverkets uppfattning framgår av Skatteverkets ställningstagande 2005-05-06 "Kapital – Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet” (dnr 130 257756-05/111).

Skatteverkets ställningstagande 2005-05-06