Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kommanditbolag, momsgrupp

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-02-23

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2124-05
Regeringsrätten har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende en mervärdesskattegrupps skattskyldighet för förvärv av tjänster från utländsk KB-delägare till KB ingående i momsgrupp på grund av oklara förutsättningar.

Redovisningsperioderna juni 2004 - maj 2007
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-03-11 att en mervärdesskattegrupp inte är skattskyldig till mervärdesskatt såsom för förvärv av de med ansökan avsedda kapitalförvaltningstjänsterna. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet. Länk till dokumentet
 

"YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skall besluta att X AB mervärdesskattegrupp är skattskyldig till mervärdesskatt för förvärv av de med ansökan avsedda kapitalförvaltningstjänsterna. Skatteverket yrkar också att Regeringsrätten skall inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
 
Mervärdesskattegruppen bestrider bifall till överklagandet.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Av mervärdesskattegruppens ansökan om förhandsbesked framgår bl.a. följande. Y AB, som är grupphuvudman, och övriga bolag inom mervärdesskattegruppen har behov av att förvärva kapitalförvaltningstjänster. Y AB avser därför att bilda ett kommanditbolag tillsammans med Q Ltd, etablerat i Storbritannien. Q Ltd kommer att tillhandahålla kommanditbolaget kapitalförvaltningstjänster. Åtagandet skall framgå av kommanditbolagsavtalet. I kommanditbolaget skall finnas anställd personal som svarar för inköpen av tjänsterna. Q Ltd kommer att uppbära ersättning för arbetet. De av Q Ltd tillhandahållna tjänsterna skall kommanditbolaget i sin tur tillhandahålla Y AB och övriga medlemmar i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att fakturera medlemmarna i mervärdesskattegruppen för tjänsterna. Kommanditbolaget förutsätts kunna bli medlem i mervärdesskattegruppen. Frågor om fördelning av eventuell vinst i kommanditbolaget kommer att regleras i kommanditbolagsavtalet.

Den fråga mervärdesskattegruppen önskar besvarad är om förvärvet av de kapitalförvaltningstjänster som Q Ltd tillhandahåller kommanditbolaget utgör en sådan skattepliktig omsättning i Sverige för vilken gruppen är skattskyldig. 

Utredningen i målet ger ingen klar bild av Q Ltd:s medverkan och formerna för kommanditbolagets förvärv av de aktuella tjänsterna. Det framgår t.ex. inte om avsikten är att Q Ltd till någon del skall producera tjänster eller om tjänsterna i sin helhet skall köpas in. Det är också oklart om Q Ltd därvid kommer att agera för egen räkning eller för kommanditbolaget. Vidare saknas bl.a. underlag för att bedöma om kommanditbolaget genom Q Ltd skall anses bedriva verksamhet från ett sådant fast driftställe som enligt6 akap. 2 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200) inte kan ingå i en mervärdesskattegrupp.

Enligt Regeringsrättens mening är förutsättningarna inte så klara att förhandsbesked bort meddelas. Beskedet skall därför undanröjas. Därmed aktualiseras inte frågan om förhandsavgörande från EG-domstolen.

 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen."