Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Kommanditbolag, momsgrupp

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-03-11

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En mervärdesskattegrupp är inte skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske KB- delägaren till KB:et som är medlem i mervärdesskattegruppen.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 juni 2004 – 31 maj 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget X AB som är grupphuvudman i en mervärdesskattegrupp avser att bilda ett kommanditbolag (KB) tillsammans med ett annat bolag etablerat i utlandet. KB:et ska tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster till olika svenska bolag som ingår i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att ingå som gruppmedlem. Kapitalförvaltningstjänsterna kommer enligt kommanditbolagsavtalet att utföras av det utländska bolaget.

Bolagets fråga är om förvärvet av kapitalförvaltningstjänsterna som det utländska bolaget tillhandahåller till KB utgör en skattepliktig omsättning i Sverige för vilken mervärdesskattegruppen är skattskyldig.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

X AB Momsgrupp är inte skattskyldig till mervärdesskatt såsom för förvärv av de med ansökan avsedda kapitalförvaltningstjänsterna.

MOTIVERING

Enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa tjänster, bl.a. sådana kapitalförvaltningstjänster som Q Ltd tillhandahåller, omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett annat EG-land till en näringsidkare i Sverige. Skattskyldig för omsättningen av sådana tjänster är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML den som förvärvar tjänsten om han är näringsidkare och om den som omsätter tjänsten är utländsk företagare. Med omsättning av en tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

I 6 a kap. ML finns vissa bestämmelser om mervärdesskattegrupper. Vid tillämpningen av bestämmelserna i lagen får således under vissa förutsättningar två eller flera näringsidkare anses som en enda näringsidkare (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet. I en mervärdesskattegrupp får endast ingå näringsidkare som står under Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av tjänster är undantagen från skatteplikt bl.a. enligt 3 kap. 10 § ML, dvs. försäkringstjänster. I en mervärdesskattegrupp får också, såvitt nu är aktuellt, ingå näringsidkare med huvudsaklig inriktning att tillhandahålla förut nämnda näringsidkare varor eller tjänster.

Y AB är grupphuvudman i mervärdesskattegruppen X AB Momsgrupp. Y AB avser tillsammans med Q Ltd, som är etablerat i Storbritannien, att bilda ett kommanditbolag, som skall tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster till olika svenska bolag som ingår i mervärdesskattegruppen. Kommanditbolaget kommer att ingå som gruppmedlem. Kapitalförvaltningstjänsterna kommer enligt kommanditbolagsavtalet att utföras av Q Ltd. Bolaget kommer därvid att erhålla särskild ersättning samt del i eventuell vinst i kommanditbolaget. I ärendet aktualiseras frågan om den kapitalförvaltning som Q Ltd utför inom ramen för kommanditbolagets verksamhet utgör en sådan skattepliktig omsättning för vilken mervärdesskattegruppen är skattskyldig såsom förvärvare.

Nämnden gör följande bedömning.

Registreringen av en mervärdesskattegrupp får bl.a. till följd att omsättning av varor och tjänster mellan företagen i gruppen skall behandlas som sådana interna transaktioner som görs inom ett enda företag (jfr prop. 1997/98:148 s. 33). Detta innebär att någon omsättning av varor eller tjänster inte föreligger vid sådana transaktioner även om ersättningar utgår.

Av praxis framgår att sådan verksamhet som en bolagsman utför i ett kommanditbolag i enlighet med ändamålet för bolagets verksamhet är att anse som en del i förvaltningen av dess angelägenheter. Den ersättning som därvid uppbärs utgår inte på grund av tillhandahållanden enligt särskilda avtal med kommanditbolaget utan är en på grund av avtalet mellan bolagsmännen uppburen del av bolagets resultat, (jfr bl.a. senast Regeringsrättens dom den 17 februari 2005 i mål nr 7395-03 med anledning av ett överklagat förhandsbesked). De av kommanditbolaget till andra medlemmar i mervärdesskattegruppen tillhandahållna och av kommanditbolagsmannen Q Ltd utförda kapitalförvaltningsuppdragen utgör transaktioner mellan kommanditbolaget och de andra bolagen inom gruppen såsom medlemmar i denna. I enlighet med vad som gäller för transaktioner inom en sådan grupp föreligger därför inte någon omsättning av tjänster. Mervärdesskattegruppen är på grund härav inte skattskyldig med anledning av förvärven.

Ovan gjorda bedömning är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.