Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avdragsrätt för borgensprovision

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-09-21

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Kommunägt aktiebolag har medgetts avdrag för utgiven borgensprovision till ägaren.
 
Taxeringsår 2005
 
X kommun äger, via ett annat aktiebolag, Y AB. Kommunen har gått i borgen för bolagets lån och för detta har bolaget betalat borgensprovision till kommunen. Vid 2005 års taxering har Skatteverket vägrat bolaget avdrag för denna kostnad.
 
Allmänna ombudet har ansökt om förhandsbesked och frågat om den borgensprovision som bolaget betalat ska dras av som en kostnad i bolagets näringsverksamhet. Till stöd för att kostnaden inte ska få dras av har Allmänna ombudet åberopat rättsfallen RÅ 1981 Aa 25 och RÅ83 1:82.
 
FÖRHANDSBESKED
 
"Den borgensprovision Y AB betalat X kommun som ersättning för att kommunen gått i borgen för bolagets lån skall dras av som en kostnad i bolagets näringsverksamhet."
 
MOTIVERING
 
"Nämnden gör följande bedömning.
 
Parterna är eniga om att kommunens borgensåtagande och den provision som aktiebolaget har betalat till kommunen för detta åtagande skett på affärsmässiga villkor. Att bolaget mot bakgrund härav har rätt till avdrag för kostnaden avseende provisionsbetalningen har stöd i praxis (RÅ 1966 not. 842). De åberopade avgörandena från Regeringsrätten innebär enligt nämnden inte en ändring av gällande rätt i aktuellt hänseende."
 
Kommentar:
Allmänna ombudet har överklagat förhandsbeskedet.
 
Även Kammarrätten i Göteborg har i en dom 2006-03-14, mål nr 764-05, medgett ett kommunalt bolag avdrag för liknande provision till sin ägare. Domen, som överklagats till Regeringsrätten, referat hittar du här.