Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Borgensavgift

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-03-14

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
764-05
Ett kommunalt bostadsaktiebolag har medgetts avdrag för borgensavgift som betalats till kommunen
 
Taxeringsår 2003
 
Det kommunala bostadsbolaget betalade under år 2002 borgensavgift till sin ägare kommunen med 1 304 417 kr. Avgiften utgjorde 0,1 procent av hälften av ränteskillnaden mellan lån med pantbrev och lån med kommunal borgen.
 
Skatteverket medgav inte bolaget avdrag för borgensavgiften.
 
Länsrätten biföll bolagets överklagande och medgav avdrag. Skatteverket överklagade till kammarrätten, som avslog  överklagandet och anförde följande.

"I den mån ersättning för ett borgensåtagande ses som en alternativ kreditkostnad i förhållande till exempelvis kostnad för pantbrev mot säkerhet i fast egendom kan skäl anföras för avdragsrätt i båda fallen. Den ersättning som erlagts i förevarande fall grundar sig på avtal mellan bolaget och kommunen och på beslut i kommunstyrelsen enligt vilket avgiften beräknas på utnyttjad borgensram. Även om det finns en intressegemenskap mellan bolaget och kommunen ger omständigheterna inte anledning att anta att X kommun skulle ha ställt borgen oavsett om avgiften betalats eller inte. Vid sådant förhållande anser kammarrätten, i likhet med länsrätten, att avgiften får anses utgöra en avdragsgill kostnad."
 
Kommentar:
Kammarrätten har samma dag avgjort mål nr 4040-05 angående bolagets taxering 2004 med samma utgång.
 
Domarna är i strid med Skatteverkets ställningstagande i skrivelsen 2005-06-30 "Borgensprovisioner och liknande vid intressegemenskap",(dnr 130 379226-05/111). Skatteverket kommer därför att överklaga domarna.