Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB år 20011
RSV M 2001:39

Erbjudandet
   Vision Park Entertainment AB (Vision Park) har uppgett följande.    Styrelsen för Vision Park offentliggjorde den 12 februari 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Independent Media Group Sweden AB (IMG) att få överlåta sina aktier i IMG mot aktier i Vision Park.    

Dessutom lämnades ett erbjudande till innehavarna av optionsrätter TO1B utgivna av IMG att få överlåta sina optionsrätter mot aktier i Vision Park.    

För varje 100-tal A- respektive B-aktier i IMG skulle erhållas 153 nyemitterade aktier i Vision Park.    För två optionsrätter TO1B skulle erhållas en aktie i Vision Park.   

 I den mån aktieägare skulle vara berättigad till andel av aktie i Vision Park skulle denna sammanläggas med övriga andelar och säljas över OM Stockholmsbörsen för aktieägarens räkning.    Courtage skulle ej utgå.    

Anmälan om accepterande av erbjudandena skulle ske under perioden den 19 mars - 6 april 2001 kl 18.00. De aktieägare som lämnade in anmälan under denna period hade rätt att återkalla denna fram till anmälningsperiodens utgång.

Villkor
   Som villkor för erbjudandena gällde följande:   
 - att dessa accepteras i sådan utsträckning att Vision Park blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i IMG,    
- att förvärvet enligt Vision Parks bedömning inte, fram till tidpunkten för offentliggörande av att erbjudandena fullföljs, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Vision Parks kontroll som Vision Park ej har kunnat eller borde ha kunnat förutse, samt    
- att extra bolagsstämma i Vision Park den 21 mars med stöd av minst två tredjedelar av antalet röster och kapital närvarande på bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier att utgöra vederlag för överlåtna aktier och optionsrätter utgivna av IMG.    

Den 9 april 2001 offentliggjorde Vision Park att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandena skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningsperioden t.o.m. den 19 april 2001, dock utan rätt till återkallelse.

Skatteregler
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    

Försäljningspriset för aktier i IMG bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.    

Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat erbjudande före offentliggörandet att detta fullföljs, anses ha uppkommit vid denna tidpunkt (den 9 april 2001).    För dem som accepterade erbjudande efter denna tidpunkt bör bindande avtal anses ha uppstått i samband med accepten.    

Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier bör bestämmas med ledning av deras marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen
   Försäljningspriset för aktie i IMG bör, för aktieägare som accepterade erbjudande före offentliggörandet att detta fullföljs, beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet av erhållna aktier vid denna tidpunkt (den 9 april 2001). Lägsta noterade betalkurs för aktie i Vision Park var denna dag 7,50 kr. Försäljningspriset för en aktie i IMG bör därför beräknas till 11,47 kr (1,53 x 7,50).    

För aktieägare som accepterade erbjudande efter offentliggörandet att detta skulle fullföljas uppstod bindande avtal vid själva accepten. För den som inte kan visa vilken dag under den förlängda perioden accept gjordes kan periodens medianvärde om 7,00 kr användas för att beräkna försäljningspriset. Försäljningspriset för en aktie i Vision Park bör därför beräknas till 10,71 kr (1,53 x 7,00).   

 Anskaffningsutgiften för aktie i Vision Park som erhållits på grund av aktieinnehav i IMG bör, för det fall anmälan gjordes före offentliggörandet, beräknas till 7,50 kr och för det fall anmälan gjordes efter offentliggörandet och verklig dag för anmälan inte kan visas, till 7,00 kr.

Exempel:    En person äger 100 aktier av serie A eller B i IMG. Genom erbjudandet erhåller han i stället 153 nyemitterade aktier i Vision Park. Om han accepterade erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs uppgår hans försäljningspris för aktierna till 1 147 kr (100 x 11,47). Om han accepterade erbjudandet först efter offentliggörandet, och han inte kan visa vilken dag accepten gjordes, anses försäljningspriset för aktierna uppgå till 1 071 kr (100 x 10,71).
   
Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna uppgår, vid accept före offentliggörandet till 1 147 kr (153 x 7,50) och vid accept därefter till 1 071 kr (153 x 7,00) eller annat visat verkligt värde.

Försäljning till KF Media AB:     Under hösten 2001 köpte KF Media AB upp aktierna i Vision Park för 5,00 kr styck. Den som accepterade Vision Parks erbjudande om köp av IMG-aktierna före offentliggörandet att detta erbjudande fullföljs får därmed en förlust om 2,50 kr per aktie och den som accepterade först därefter får en förlust om 2 kr per aktie.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:50.