Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Transcom Worldwide S.A.1
RSV M 2001:29

Erbjudandet    
Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) har uppgett följande.    

Vid bolagsstämma i Kinnevik beslutades den 18 maj 2001 att dela ut samtliga aktier i Transcom Worldwide S.A. (Transcom) till aktieägarna. Transcom var vid tidpunkten för utdelningen ett helägt dotterbolag till Kinnevik.    

För varje aktie av serie A i Kinnevik erhölls en aktie av serie A i Transcom. För varje aktie av serie B i Kinnevik erhölls 0,35 aktie av serie A och 0,65 aktie av serie B i Transcom.    

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Transcom var den 4 september 2001.    Sista dag för handel med aktier i Kinnevik med rätt att deltaga i utdelningen var den 30 augusti 2001.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Kinnevik har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Transcom är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Kinnevik delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Transcom. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Kinnevik på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Transcom. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Kinnevik förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier i Kinnevik med rätt till utdelning av aktier i Transcom var den 30 augusti 2001. Denna dag skedde emellertid inte någon handel med aktier av serie A i Kinnevik. Dagen innan var den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie A 205 kr. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Kinnevik var den 30 augusti 2001 191 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 31 augusti 2001, då den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie A i Kinnevik var 186 kr, och för aktier av serie B 174 kr.    

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna av serie A i Kinnevik bör 91 procent (186 : 205) hänföras till aktierna i Kinnevik och 9 procent till aktierna i Transcom.    Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna av serie B i Kinnevik bör 91 procent (174 : 191) hänföras till aktierna i Kinnevik och 9 procent till aktierna i Transcom.

Exempel: Anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Kinnevik antas vara 1 000 kr. Av detta belopp skall 91 procent eller 910 kr hänföras till aktierna i Kinnevik och 9 procent eller 90 kr hänföras till aktierna i Transcom.

¹ Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:39.