Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier i Red Sea Oil Corporation mot aktier i Lundin Oil AB
RSV M 2001:11

Lundin Oil AB har uppgett följande.

Erbjudandet

Den 29 februari 2000 offentliggjorde Lundin Oil AB (Lundin Oil) och Red Sea Oil Corporation (Red Sea Oil) att de träffat ett avtal om sammangående genom att Lundin Oil förvärvar Red Sea Oil. Sammangåendet skulle ske under förutsättning att vissa villkor uppfyllts och genom att Lundin Oil emitterade aktier i utbyte mot aktierna i Red Sea Oil.

För varje tiotal aktier i Red Sea Oil erhölls 4,7 nyemitterade B-aktier i Lundin Oil.
Om aktieägare inte erhöll helt antal aktier i Lundin Oil utan också andel av aktie, skulle dessa överskjutande andelar förvärvas av Lundin Oil mot kontant betalning.
Courtage skulle inte betalas.

Förvärvet skedde genom en s.k. Plan of Arrangement enligt kanadensisk lag. Beslut om samgåendet togs den 4 maj på Lundin Oils bolagsstämma respektive Red Sea Oils bolagsstämma. Någon anmälningsperiod fanns inte.

Kort efter förvärvet av aktierna i Red Sea Oil överlät Lundin Oil dessa aktier till sitt kanadensiska dotterbolag International Petroleum Corporation Ltd (IPC). Detta skedde på grund av aktiebolagsrättsliga regler i Kanada.

Villkor

Förvärvet skulle genomföras på följande villkor:

- att erforderligt emissionsbeslut fattades av bolagstämman i Lundin Oil,
- att avtalet godkändes av bolagsstämman i Red Sea Oil,
- att avtalet godkändes av kanadensisk domstol,
- att antalet aktier i Red Sea Oil som ägs av aktieägare som anmält att de ej vill delta i förvärvet uppgår till högst en procent,
- att Lundin Oil och Red Sea Oil uppfyller garantier lämnade i avtalet samt
- att ett certifikat utfärdas i enlighet med Canadian Business Corporations Act.
http://www.skatteverket.se/rattsinfo/allmanna_rad/01/rsvar_200112_ink.html
Lundin Oil erhöll den 18 maj 2000 ett sådant certifikat. Enligt uppgift var därmed samtliga villkor för förvärvet uppfyllda enligt kanadensisk lag och förvärvet blev definitivt.

Skatteregler

När man byter aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag anses man ha sålt de bortbytta aktierna och reavinstbeskattning ska ske. De bortbytta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnat ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.

Beräkningen

Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blir definitiv. I detta fall var det den 18 maj 2000.

Försäljningspriset för aktier i Red Sea Oil bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för B-aktier i Lundin Oil denna dag, vilket var 20,20 kr.
Försäljningspriset för en aktie i Red Sea Oil bör därför beräknas till 9,50 kr (4,7 x 20,20 : 10).

Varje B-aktie i Lundin Oil som erhållits i byte får anses köpt för 20,20 kr.¹

Uppskov med beskattningen

Det är inte klarlagt om förutsättningarna för att få uppskov med beskattningen av reavinsten på aktierna i Red Sea Oil är uppfyllda. Enligt uppgift avser bolaget att ansöka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ansökan om uppskov kan emellertid göras i deklarationen på blankett K4B.

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:16 utfärdat rekommendationer om beloppen ovan för försäljningspris och anskaffningskostnad på grund av bytet. Där finns också hänvisningar till tillämpade lagbestämmelser.