Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2006 av aktier i Securitas Systems AB och Securitas Direct AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:17

Erbjudandet
Securitas AB (Securitas) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Securitas beslöt den 25 september 2006 att  dela ut samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Securitas Systems AB (Systems) och Securitas Direct AB (Direct) till aktieägarna i Securitas. ¹

För varje aktie av serie A eller B i Securitas erhölls en aktie av motsvarande serie (A eller B) i Systems och Direct.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Systems och Direct var den 28 september 2006.

Sista dag för handel med aktier i Securitas med rätt att deltaga i utdelningen var den 25 september 2006.

Aktierna av serie B i Systems och Direct noteras på Stockholmsbörsen sedan den 29 september 2006.  

 
Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i brevsvar den 1 augusti 2006 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Securitas delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Systems och Direct. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Securitas på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Systems och Direct.  Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Securitas blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

 
Beräkning
B-aktierna i Securitas liksom B-aktierna i Systems och Direct är noterade vid Stockholmsbörsen medan bolagens A-aktier är onoterade. Enligt Skatteverkets uppfattning bör vid fördelningen av anskaffningsutgiften kursförändringen för B-aktierna ligga till grund för beräkningarna för både A- och B-aktierna.

Den sista dagen för handel med B-aktier i Securitas med rätt till utdelning av aktier i Systems och Direct var den 25 september 2006. Den lägsta noterade betalkursen för B-aktierna i Securitas var denna dag 128,25 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 26 september 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 90,75 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Securitas bör därför (90,75 / 128,25 =) 71 procent hänföras till Securitasaktien och 29 procent till aktierna i Systems och Direct.

Den första dagen för handel med B-aktier i Systems och Direct var den 29 september 2006. Den lägsta noterade betalkursen för B-aktierna i Systems var denna dag 23,30 kr och för B-aktierna i Direct 15,30 kr.

Av de 29 procentenheter av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Securitas som ska hänföras till aktierna i Systems och Direct bör därför (23,30 / (23,30 + 15,30) x 29 =) 18 procentenheter hänföras till aktien i Systems och (15,30 / (23,30 + 15,30) x 29 =) 11 procentenheter till aktien i Direct.

 
Exempel
Anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Securitas före utdelningen antas vara 50 kr. Av detta belopp ska 71 procent eller (0,71 x 50 =) 35,50 kr hänföras till Securitasaktien, 18 procent eller (0,18 x 50 =) 9 kr till aktien i Systems och 11 procent (0,11 x 50 =) 5,50 kr till aktien i Direct.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:26.