Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s (f.d. Cherryföretagen AB) utdelning år 2006 av aktier i Cherryföretagen AB (f.d. Cherry Fritidsattraktioner AB)

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:15

Erbjudandet
Betsson AB (Betsson) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Betsson beslöt den 6 september 2006 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Cherryföretagen AB (Cherryföretagen) till aktieägarna i Betsson. ¹

För varje tiotal aktier av serie A eller B i Betsson erhölls en aktie av motsvarande slag i Cherryföretagen.

Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.  

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Cherryföretagen var den 11 september 2006.

Sista dag för handel med aktier i Betsson med rätt att deltaga i utdelningen var den 6 september 2006.
 
Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i brevsvar den 15 maj 2006 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Betsson delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Cherryföretagen. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Betsson på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Cherryföretagen. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Betsson blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

 
Beräkning
Aktierna av serie B i Betsson är noterade vid Stockholmsbörsen medan aktierna av serie A inte är föremål för någon marknadsmässig handel. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för aktier av serie A och serie B, kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.

Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Betsson med rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen var den 6 september 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Betsson var denna dag 19 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 7 september 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 18,20 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Betsson bör därför (18,20 : 19 =) 95,8 procent hänföras till aktien i Betsson och 4,2 procent till de utdelade aktierna i Cherryföretagen.  

 
Exempel
Anskaffningsutgiften för tio aktier av serie A eller B i Betsson före utdelningen antas vara 100 kr. Av detta belopp ska 95,8 procent eller (0,958 x 100 =) 95,80 kr (9,58 kr per aktie) hänföras till aktierna i Betsson och 4,2 procent (0,042 x 100 =) 4,20 kr till aktien i Cherryföretagen.  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:24.