Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Russian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:14
  
Erbjudandet
Russian Real Estate Investment CompanyAB (Ruric) har uppgett följande.

Med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma i Ruric den 27 mars 2006 beslutade Rurics styrelse den 10 april 2006 om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner. Erbjudandet innebar att den som på avstämningsdagen den 18 april 2006 var registrerad som aktieägare i Ruric ägde företrädesrätt att för fem befintliga aktier av serie A teckna tre nya aktier av serie A och en teckningsoption av serie 2006/2007 A (en unit av serie A) och för fem befintliga aktier av serie B teckna tre nya aktier av serie B och en teckningsoption av serie 2006/2007 B (en unit av serie B). ¹

Teckning skedde genom kontant betalning under perioden den 24 april - 5 maj 2006. Teckningskursen var fastställd till 480 kr per unit, varav 160 kr avsåg betalning för varje nytecknad aktie av serie A respektive serie B medan teckningsoptionerna gavs ut utan vederlag.

Teckningsrätterna av serie B handlades under perioden den 24 april - 2 maj 2006 på Nya Marknaden.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden den 1 juni - 29 juni 2007.

 
Skatteregler
Den sammanlagda anskaffningsutgiften för nytecknade aktier och optionsrätter till nyteckning av aktier anskaffade genom erbjudandet i form av units ska fördelas mellan aktierna och optionsrätten på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktierna och teckningsoptionerna.

Anskaffningsutgiften för teckningsrätter tilldelade vid nyemissionen är noll kr.

Har teckningsrätter anskaffats på annat sätt än genom tilldelning vid emissionen utgör likviden för teckningsrätterna en del av anskaffningsutgiften för de nytecknade värdepapperna i Ruric.
 

Beräkning
Aktierna av serie A i Ruric liksom teckningsoptionerna av serie 2006/2007 A är inte marknadsnoterade medan motsvarande värdepapper av serie B är marknadsnoterade på First North (tidigare Nya marknaden). Enligt Skatteverkets uppfattning bör vid fördelningen av anskaffningsutgiften för uniten på aktierna respektive teckningsoptionen, marknadsnoteringarna för aktierna och teckningsoptionerna av serie B även kunna ligga till grund för fördelningen på motsvarande värdepapper av serie A.

Teckningsoptionerna upptogs till handel på Nya marknaden från och med den 24 maj 2006. Första dag det förekom handel med dessa var den 26 maj 2006. Medianen av de lägsta betalkurserna de fem första handelsdagarna var 100 kr. Motsvarande mediankurs för aktierna för samma tidsperiod var 281 kr.

Av anskaffningsutgiften för en unit av serie A eller B i Ruric bör därför (281 / (3 x 281 + 100) =) 30 procent hänföras till var och en av de tre nytecknade aktierna och 10 procent till teckningsoptionen.    

 
Exempel
Om anskaffningsutgiften för en nytecknad unit av serie A eller B var 480 kr ska (0,3 x 480 =) 144 kr hänföras till var och en av de tre nytecknade aktierna och (0,1 x 480 =) 48 kr till teckningsoptionen.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, SKV A 2006:23.