Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2006 av aktier i Husqvarna AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:11

Erbjudandet

AB Electrolux (Electrolux) har uppgett följande.

Årsstämman i Electrolux beslöt den 24 april 2006 att  dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna AB (Husqvarna) till aktieägarna i Electrolux. ¹

För varje aktie av serie A i Electrolux erhölls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhölls en aktie av serie B i Husqvarna.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Husqvarna var den 12 juni 2006.
Sista dag för handel med aktier i Electrolux med rätt att deltaga i utdelningen var den 7 juni 2006.

Aktierna i Husqvarna noteras på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 13 juni 2006.

 

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i brevsvar den 2 februari 2006 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Aea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Electrolux delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Husqvarna. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Electrolux på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Husqvarna. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Electrolux  blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning

Vanligtvis beräknas anskaffningsutgiften för utdelade aktier genom en jämförelse mellan noterat värde på aktierna i det utdelande bolaget första dagen då det utdelande bolagets aktier handlas exklusive rätt till utdelning av aktier och noterat värde sista dagen då dessa aktier handlas inklusive rätt till utdelning av aktier. Den 8 juni 2006, d.v.s. den första dagen för handel i Electroluxaktien exklusive rätt till utdelning av aktier i Husqvarna inträffade emellertid en kraftig allmän nedgång på Stockholms-börsen (OMXS-index sjönk med mer än 4 procent). Vid sådant förhållande bör fördelningen av anskaffningsutgiften göras med utgångspunkt från marknadsnoteringarna den första dagen som det förelåg samtidiga noteringar av aktierna i Electrolux respektive Husqvarna. Anskaffningsutgiften bör fördelas i förhållande till relationen mellan marknadsvärdet för aktien i Electrolux och marknadsvärdet för denna aktie med tillägg för marknadsvärdet för aktien i Husqvarna.

Den 13 juni 2006 noterades aktierna i Husqvarna på Stockholmsbörsens O-lista. Under denna dag uppgick lägsta betalkurs för aktierna i Husqvarna av serie A till 88 kr och för serie B till 75,50 kr. Motsvarande kurser för aktier i Electrolux denna dag var 105 kr för aktier av serie A och 91,50 kr för aktier av serie B.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie A i Electrolux bör därför (105 : (105 + 88) =) 54 procent hänföras till aktien i Electrolux och 46 procent till aktien i Husqvarna. Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Electrolux bör (91,50 : (91,50 + 75,50) =) 55 procent hänföras till aktien i Electrolux och 45 procent till aktien i Husqvarna.

Exempel
Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Electrolux före utdelningen antas vara 50 kr. Av detta belopp ska 55 procent eller (0,55 x 50 =) 27,50 kr hänföras till Electroluxaktien och 45 procent (0,45 x 50 =) 22,50 kr till Husqvarnaaktien.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:19.