Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bilia AB:s utdelning år 2006 av aktier i Catena AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:09

Erbjudandet
Bilia AB (Bilia) har uppgett följande.

Årsstämman i Bilia beslöt den 19 april 2006 att dela ut aktierna i det helägda dotterbolaget Catena AB (Catena) till aktieägarna i Bilia. Dessutom beslöts att aktieägarna skulle erhålla 8 kr i kontant utdelning för varje aktie i Bilia. ¹

Avstämningsdag för erhållande av kontantutdelning och aktier i Catena var den 24 april 2006. 

För två aktier i Bilia erhölls en aktie i Catena. Eventuellt överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.

De aktieägare som efter utdelningen inte innehade hela börsposter i Catena gavs vidare en möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som behövdes för att deras innehav skulle motsvara hela börsposter (en börspost motsvarar 200 aktier).

Sista dag för handel med aktier i Bilia med rätt att delta i utdelningen var den 19 april 2006.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i ett annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i skrivelse, den 12 december 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Catena är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Bilia delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Catena. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Bilia på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i Catena.

Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Bilia blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Aktierna i Bilia är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier i Bilia med rätt till utdelning av aktier i Catena var den 19 april 2006. Den lägsta betalkursen för en aktie i Bilia var denna dag 188 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 20 april 2006. Den lägsta betalkursen för en aktie i Bilia var denna dag 140 kr.

Vid fördelning av anskaffningsutgiften ska samtidig kontant utdelning om 8 kr beaktas. Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Bilia bör därför (140 / (188 - 8) =) 78 procent hänföras till aktierna i Bilia och 22 procent till aktierna i Catena.

Exempel
Om anskaffningsutgiften för två aktier i Bilia före utdelningen var 50 kr ska (0,78 x 50 =) 39 kr hänföras till aktierna i Bilia (19,50 kr per aktie) och (0,22 x 50 =) 11 kr till aktien i Catena.

¹ Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:17.