Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets informationom fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid

¹

SKV:M
2005:40

Erbjudandet


Gambro AB (Gambro) har uppgett följande.

Ordinarie bolagsstämma i Gambro beslutade den 12 april 2005 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings-förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 8 november 2005 var aktieägare i Gambro för varje innehavd A- eller B-aktie i Gambro erhöll en ordinarie aktie av serie A respektive B och en inlösenaktie av serie A respektive B. Beslutet var villkorat av att det slutliga genomförandet av försäljningen av Gambros klinikverksamhet i USA till DaVita Inc. var klart.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 9 novem-ber - 22 november 2005, varefter dessa automatiskt löstes in för 29 kr per aktie.
 

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier


Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. 

Aktierna i Gambro, av såväl serie A som serie B är marknads-noterade. Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 3 november 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 113 kr för aktier av serie A och 112 kr för aktier av serie B.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 9 november 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 28,90 kr för inlösenaktier av både serie A och B.

Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A bör därför (28,90/113) 26 procent hänföras till inlösenaktierna och 74 procent till kvarvarande aktier av serie A. När det gäller anskaffningsutgiften för aktier av serie B bör även för dessa (28,90/112) 26 procent hänföras till inlösenaktierna och 74 procent till kvarvarande aktier av serie B. 
 

Skatteregler för inlösen


När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. 

Exempel


Om anskaffningsutgiften för en A-aktie i Gambro var 50 kr ska (0,26x50) 13 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffnings-utgift på 37 kr.
Säljs eller löses inlösenaktien in för 29 kr uppkommer en kapitalvinst på (29 - 13) 16 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2005:46.