Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice AB

¹

SKV M
2005:39

Erbjudandet


Formo Services AB (Formo) har uppgett följande.

Ordinarie bolagsstämma i Formo beslöt den 12 maj 2005 att sätta ned aktiekapitalet genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget HomeMaid Hemservice AB (HomeMaid) till aktieägarna i Formo.

För en aktie i Formo erhölls en aktie i Homemaid.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i HomeMaid var den 18 maj 2005. 

Sista dag för handel med aktier i Formo med rätt att deltaga i utskiftningen var den 13 maj 2005.
 

Skatteregler


Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i skrivelse, den 12 april 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i HomeMaid är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Formo delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i HomeMaid. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Formo på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i HomeMaid. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Formo blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Aktierna i Formo är noterade på Aktietorget.
 

Beräkning


Den sista dagen för handel med aktier i Formo med rätt till utdelning av aktier i HomeMaid var den 13 maj 2005. Den lägsta betalkur-sen för en aktie i Formo var denna dag 0,22 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 16 maj 2005. Den lägsta betal-kursen för en aktie i Formo var denna dag 0,19 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Formo bör därför (0,19/0,22) 86 procent hänföras till aktien i Formo och 14 pro-cent till aktien i Homemaid.
 

Exempel


Om anskaffningsutgiften för 100 aktier i Formo före utdelningen var 25 kr ska (0,86 x 25) 21,50 kr hänföras till aktierna i Formo och (0,14 x 25) 3,50 kr till aktierna i HomeMaid.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:45.