Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information


om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Kinneviks utdelning år 2005 av aktier i Invik & Co AB

¹

SKV M


2005:21

Erbjudandet


   Investment AB Kinnevik (Kinnevik) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Kinnevik beslöt den 12 maj 2005 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Invik & Co AB (Invik).
   För varje tiotal aktier i Kinnevik A eller B fick aktieägarna en aktie av motsvarande serie (A eller B) i Invik.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   Avstämningsdag för att få aktier i Invik var den 30 augusti 2005.
   Sista dag för handel med aktier i Kinnevik med rätt att få delta i utdelningen var den 25 augusti 2005.

Skatteregler


   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i brevsvar den 4 april 2005 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Kinnevik delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Invik. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Kinnevik på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Invik. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Kinnevik blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
   A-aktierna i Kinnevik handlas på Stockholmsbörsen. Under aktuell period skedde inte någon handel under vissa dagar och få avslut gjordes de dagar handel förekom. Skatteverket är av den uppfattningen att noteringarna som avser B-aktien bör ge ett mer rättvisande värde även för A-aktien. B-aktiens värde bör därför kunna läggas till grund för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning


   Den sista dagen för handel med aktier i Kinnevik med rätt till utdelning av aktier i Invik var den 25 augusti 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie av serie B i Kinnevik var denna dag 71,75 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 26 augusti 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i Kinnevik B var denna dag 64 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Kinnevik A eller B bör därför (64 : 71,75 =) 89 procent hänföras till aktien i Kinnevik A eller B och 11 procent till de utdelade A- eller B-aktierna i Invik .

Exempel


   Anskaffningsutgiften för 10 aktier i Kinnevik B före utdelningen antas vara 600 kr. Av detta belopp ska 89 procent eller 534 kr (53,40 kr per aktie) hänföras till aktierna i Kinnevik B och 11 procent eller 66 kr till aktien i Invik B.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:25.