Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2005:17
Erbjudandet
   Intrum Justitia AB (Intrum Justitia) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Intrum Justitia beslöt den 27 april 2005 att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. För varje aktie i Intrum Justitia erhölls en inlösenrätt.
   Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter var den 2 maj 2005.
   Tolv inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie.
   Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst
1 000 inlösenrätter.
   Inlösenlikviden bestämdes till 84 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 10 – 31 maj 2005.
   Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 10 – 26 maj 2005.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Intrum Justitia. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Intrum Justitia är marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 27 april 2005. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 51 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 10 maj 2005. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var
2,64 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (2,64 : 51 =) 5,2 procent hänföras till inlösenrätterna och 94,8 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda aktierna i Intrum Justitia och anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 84 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Intrum Justitia var 30 kr ska (30 x 0,052 =) 1,56 kr hänföras till inlösenrätten och 28,44 kr till aktien.
För inlösen av en aktie krävdes tolv inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((12 x 1,56) + 28,44 =) 47,16 kr. Eftersom försäljningspriset uppgick till 84 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (84 – 47,16 =) 36,84 kr.
Om inlösenrätten säljs ska 1,56 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se SKV A 2005:20.