Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2005:11
Erbjudandet
   Tele2 AB (Tele2) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Tele2 beslutade den 11 maj 2005 om en aktiesplit 4:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 23 maj 2005 var aktieägare i Tele2 för varje innehavd A- eller B-aktie i Tele2 erhöll tre ordinarie aktier av serie A respektive B och en inlösenaktie av serie A respektive B.
   Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 24 maj - 10 juni 2005, varefter dessa automatiskt löstes in för 10 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier
   Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.
   Aktierna i Tele2, av såväl serie A som serie B är marknadsnoterade. Handeln med aktier av serie A i Tele2 är dock av mycket liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av avskiljandet av inlösenaktier i Tele2. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför i stället kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna. Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 18 maj 2005. Den lägsta betalkursen för aktier av serie B i Tele2 var denna dag 221,50 kr.
   Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 24 maj 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 9,95 kr för inlösenaktier av både serie A och B.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie A och B i Tele2 bör därför (9,95 : 221,50 =) 4,5 procent hänföras till inlösenaktierna och 95,5 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Tele2 var 100 kr ska (100 x 0,045 =) 4,50 kr hänföras till inlösenaktien. De kvarvarande tre aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på 95,50 kr eller (95,50 : 3 =) 31,83 kr per aktie.
   Säljs eller löses inlösenaktien in för 10 kr uppkommer en kapitalvinst på (10 – 4,50 =) 5,50 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2005:14.