Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2005:10
Erbjudandet
   Atlas Copco AB (Atlas Copco) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Atlas Copco beslutade den 27 april 2005 om en aktiesplit 4:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 19 maj 2005 var aktieägare i Atlas Copco för varje innehavd A- eller B-aktie i Atlas Copco erhöll tre ordinarie aktier av serie A respektive B och en inlösenaktie av serie A respektive B.
Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 17 maj – 7 juni 2005, varefter dessa automatiskt löstes in för 20 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier
   Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.
   Aktierna i Atlas Copco, av såväl serie A som serie B är marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 16 maj 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 332 kr för aktier av serie A och 306 kr för aktier av serie B.
   Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 17 maj 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 19,90 kr för inlösenaktier av både serie A och B.
   Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A bör därför (19,90 : 332 =) 6 procent hänföras till inlösenaktierna och 94 procent till kvarvarande aktier av serie A. När det gäller anskaffningsutgiften för aktier av serie B bör (19,90 : 306 =) 6,5 procent hänföras till inlösenaktierna och 93,5 procent till kvarvarande aktier av serie B.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A-aktie i Atlas Copco var 100 kr ska (100 x 0,06 =) 6 kr hänföras till inlösenaktien. De kvarvarande tre aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på 94 kr eller
(94 : 3 =) 31,33 kr per aktie.
   Säljs eller löses inlösenaktien in för 20 kr uppkommer en kapitalvinst på (20 – 6 =) 14 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2005:13.