På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot kontantlikvid¹
SKV:M
2005:6
Erbjudandet

   Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i H&Q beslöt den 22 mars 2005 att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. För varje aktie, oavsett aktieslag, i H&Q erhölls en inlösenrätt.
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter var den 5 april 2005.
   Tio inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie.
Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst 100 inlösenrätter.
   Inlösenlikviden bestämdes till 250 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 14 april - 3 maj 2005.
   Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 14 april – 28 april 2005.
   Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa kunde ske under perioden den 11 maj – 17 maj 2005.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt

   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i H&Q. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Stamaktierna, men inte preferensaktierna, i H&Q är marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser stamaktierna bör kunna användas även vid uppdelningen av anskaffningsutgiften på preferensaktie och inlösenrätt.
   Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 31 mars 2005. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 202 kr.
Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 14 april 2005. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var
6,15 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (6,15 : 202 =) 3 procent hänföras till inlösenrätterna och 97 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen

   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda H&Q-aktierna och anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 250 kr per inlöst aktie.

Exempel

   Om anskaffningsutgiften för en aktie i H&Q var 75 kr ska (75 x 0,03 =) 2,25 kr hänföras till inlösenrätten och 72,75 kr till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes tio inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför
((10 x 2,25) + 72,75 =) 95,25 kr. Eftersom försäljningspriset uppgick till 250 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (250 – 95,25 =)
154,75 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 2,25 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se SKV A 2005:8.