Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med
anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos
mot aktier i Investment AB Öresund1            
SKV M
2004:31

Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2005.

Erbjudandet
   
   Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i AB Custos (Custos) beslutade den 8 juni 2004 att genom fusion gå samman med Öresund. Samma dag beslutade extra bolagsstämma i Öresund dels att genom fusion gå samman med Custos, dels att nyemittera högst 4 239 870 aktier. Enligt fusionsplanen skulle Custos gå upp i Öresund genom s.k. absorption, med Öresund som övertagande bolag och Custos som överlåtande bolag. De nyemitterade aktierna i Öresund skulle utgöra fusionsvederlag.
   För varje aktie i Custos erhölls en aktie i Öresund.
   Courtage utgick ej.

Villkor

   Som villkor för fusionen gällde bl.a. att bolagsstämmorna den 8 juni 2004 i Custos respektive Öresund godkände fusionsplanen med två tredjedels majoritet av såväl avgivna röster som vid respektive stämma företrädda aktier, dels att bolagsstämman i Öresund beslutade om emission av fusionsvederlaget
   Fusionen registrerades vid Bolagsverket den 8 september 2004.

Skatteregler

   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.
   Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning

   Fusionen mellan Custos och Öresund registrerades vid Bolagsverket den 8 september 2004. Därmed får fusionen anses verkställd och parterna bundna av avtalet. Aktierna i Custos får anses avyttrade vid denna tidpunkt.
   Aktierna i Öresund är noterade vid Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs den 8 september 2004 för en aktie i Öresund var 172 kr.
   För varje aktie i Custos erhölls en aktie i Öresund. Varje bortbytt aktie får därför anses såld för 172 kr.
   Varje aktie i Öresund som förvärvats genom bytet får anses köpt för 172 kr.

Deklarationen 2005

   Öresund har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Öresund övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Custos. Juridiska personer får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen.

1Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och
anskaffningsutgift, se SKV A 2004:43