Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Poolia AB:s utskiftning år 2004 av aktier i Uniflex AB¹
SKV M
2004:30

Erbjudandet
   
   Poolia AB (Poolia) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i Poolia beslöt den 8 november 2004 dels om nedsättning av Poolias aktiekapital genom minskning av akties nominella belopp från 20 öre per aktie till 19 öre, dels att godkänna den av styrelsen tidigare beslutade nyemissionen till Enskilda Securities samt dels om uppskrivning av akties nominella belopp till 20 öre per aktie. Genom dessa beslut var samtliga erforderliga beslut fattade för utskiftning av samtliga aktier i Uniflex AB (Uniflex) till aktieägarna i Poolia.
   För varje femtal A-aktier i Poolia erhölls en A-aktie i Uniflex och för varje femtal B-aktier i Poolia erhölls en B-aktie i Uniflex.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   Sista dag för handel med aktier i Poolia med rätt att deltaga i utskiftningen var den 11 november 2004.

Skatteregler

   Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i skrivelse, den 31 augusti 2004, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Uniflex är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Poolia delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Uniflex. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Poolia på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Uniflex. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Poolia blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning

   Aktierna av serie A i Poolia har inte varit och är inte marknadsnoterade.    Den sista dagen för handel med aktier i Poolia med rätt till utdelning av aktier i Uniflex var den 11 november 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Poolia var denna dag 35,50 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 12 november 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Poolia var denna dag 30,60 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktie i Poolia bör därför (30,60 : 35,50 =) 86 procent hänföras till aktien i Poolia och 14 procent till aktien i Uniflex.

Exempel

   Anskaffningsutgiften för 10 A- eller B-aktier i Poolia före utskiftningen antas vara 250 kr. Av detta belopp ska 86 procent eller 215 kr (21,50 kr per aktie) hänföras till aktierna i Poolia och 14 procent eller 35 kr (17,50 kr per aktie) till aktierna i Uniflex.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2004:42