Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson¹
SKV M
2004:23
Erbjudandet
   Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i Ericsson den 31 augusti 2004 beslöts att ändra röstvärdet för bolagets B-aktier från 1/1000 röst per aktie till 1/10 röst per aktie samt att tilldela A-aktieägarna i bolaget omvandlingsrätter för omvandling av B-aktier till A-aktier. De A-aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2004 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en omvandlingsrätt för varje A-aktie i Ericsson. Varje omvandlingsrätt berättigade till omvandling av en B-aktie till en A-aktie. Sista dag för handel i A-aktien inklusive omvandlingsrätt var den 7 september 2004.
   Handel i omvandlingsrätter kunde ske under perioden den 20 september – 7 december 2004.
   Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra omvandlingsrätter till vissa namngivna institutionella aktieägare för 1,10 kr per omvandlingsrätt under perioden den 20 september – 20 oktober 2004.
   Anmälan om omvandling av aktier skulle ske under perioden den 20 september – 10 december 2004.

Skatteregler
   Regeringsrätten har prövat de specifika skattefrågorna avseende ovan beskrivna transaktioner i ett ärende om förhandsbesked, mål nr 3367-04.
   Ändringen av Ericssons bolagsordning och erhållandet av omvandlingsrätter utlöser inte någon beskattning.
   I stället ska anskaffningsutgiften för de A-aktier som berättigar till omvandlingsrätter fördelas mellan dessa aktier och de erhållna omvandlingsrätterna. Ingen beskattning sker när omvandlingsrätter utnyttjas för omvandling av aktier. Beskattning sker först om omvandlingsrätter avyttras. Därvid ska beskattning ske enligt reglerna för kapitalvinst eller kapitalförlust på aktier och andra liknande värdepapper (delägarrätter). Den så kallade schablonregeln, som innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningspriset, är inte tillämplig vid avyttring av omvandlingsrätter.
   En till A-aktie omvandlad B-aktie anses förvärvad för ett belopp som motsvarar den anskaffningsutgift som gällde för den omvandlade B-aktien med tillägg av värdet av en omvandlingsrätt.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på A-aktie och omvandlingsrätt
   Om en omvandlingsrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en omvandlingsrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för en A-aktie i Ericsson. Av i föregående avsnitt nämnt förhandsbesked framgår att anskaffningsutgiften för A-aktierna ska delas upp på A-aktier respektive omvandlingsrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av omvandlingsrätterna.
   A-aktierna i Ericsson var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive rätt till omvandlingsrätt var den 7 september 2004. Den lägsta betalkursen för A-aktierna var denna dag 22 kr.
   Omvandlingsrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 20 september 2004. Medianen av den lägsta betalkursen för omvandlingsrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var 1,09 kr.
   Av anskaffningsutgiften för A-aktierna i Ericsson bör därför (1,09 : 22 =) 5 procent hänföras till omvandlingsrätterna och 95 procent till A-aktierna.

Exempel
   Antag att en aktieägare i Ericsson äger en A-aktie och en B-aktie i bolaget och att hans anskaffningsutgift är 16 kr för A-aktien och 12 kr för B-aktien. 5 procent eller 0,80 kr av anskaffningsutgiften för A-aktien kommer då att hänföras till omvandlingsrätten och 95 procent eller 15,20 kr till A-aktien.
   Väljer aktieägaren att sälja omvandlingsrätten för exempelvis 1,10 kr uppkommer en kapitalvinst på (1,10 – 0,80 =) 0,30 kr.
   Väljer aktieägaren i stället att utnyttja omvandlingsrätten för omvandling av en B-aktie till en ny A-aktie, kommer den nya A-aktiens anskaffningsutgift att uppgå till (12 + 0,80 =) 12,80 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och omvandlingsrätt, se SKV A 2004:33.