Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj¹
SKV M
2004:22
   Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2005.

Erbjudandet
   Ramirent Oyj (Ramirent) har uppgett följande.
   Ramirent offentliggjorde den 10 december 2003 villkoren för ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Altima AB (Altima) avseende förvärv av samtliga aktier i Altima mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Ramirent.
   För varje aktie i Altima erbjöd Ramirent 0,6054 aktier i Ramirent.
   Överskjutande aktieandelar skulle sammanläggas och säljas gemensamt, varefter varje aktieägare skulle erhålla sin andel av den totala försäljningslikviden.
   Inget courtage skulle utgå.
   Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 22 december 2003 – 19 januari 2004. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla sin anmälan innan Ramirent offentliggjorde att samtliga med erbjudandet förenade villkor hade uppfyllts, eller om sådant offentliggörande inte hade skett, den sista dag då anmälan kunde ske. Ramirent förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Ramirent blev ägare till mer än 90 procent av aktierna i Altima. Ramirent förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.
   Den 23 januari 2004 offentliggjorde Ramirent att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningstiden t.o.m. den 13 februari 2004.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.
   Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
Anmälan under den ordinarie anmälningsperioden:
   Om anmälan gjordes under den ordinarie anmälningsperioden den 22 december 2003 – 19 januari 2004 blev avtalet bindande mellan parterna den dag Ramirent fullföljde det, dvs. den 23 januari 2004.
   Lägsta betalkurs för aktierna i Ramirent var denna dag, omräknat till svenska kronor 125,30 kr. Varje aktie i Altima som bytts bort får därför anses såld för 75,86 kr (0,6054 x 125,30).
   Varje aktie i Ramirent som förvärvats genom bytet får anses köpt för 125,30 kr.
Anmälan under den förlängda anmälningsperioden:
   De aktieägare som accepterade erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden den 23 januari – 13 februari 2004 blev bundna av avtalet den dag de accepterade erbjudandet.
   Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Ramirent under den förlängda anmälningsperioden, omräknat till svenska kronor, 119,34 kr.
   Varje aktie i Altima som bytts bort får därför anses såld för 72,25 kr (0,6054 x 119,34).
   Varje aktie i Ramirent som förvärvats genom bytet får anses köpt för 119,34 kr.

Deklarationen 2005
   Ramirent har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Ramirent övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Altima. Juridiska personer får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2004:32.