Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2004:21
Erbjudandet
   Eniro AB (Eniro) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Eniro beslöt den 31 mars 2004 att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. De aktieägare som på avstämningsdagen den 5 april 2004 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Eniro. Dessutom erhölls 1,80 kr i kontant utdelning för varje Eniro-aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive inlösenrätt och rätt till kontant utdelning var den 31 mars 2004.
   För att anmäla en aktie till inlösen krävdes arton inlösenrätter. Handel i inlösenrätter kunde ske under perioden den 13 april – 5 maj 2004.
   Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst
1 000 inlösenrätter under perioden den 13 – 28 april 2004.
   Inlösenlikviden för varje aktie i Eniro var 86 kr.
   Anmälan om inlösen av aktier skulle ske under perioden den 13 april – 10 maj 2004.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Eniro. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Eniro var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive rätt till inlösenrätt var den 31 mars 2004. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 63 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 13 april 2004. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var 1,27 kr.
   Vid fördelning av anskaffningsutgiften ska samtidig kontant utdelning om 1,80 kr beaktas. Av anskaffningsutgiften för aktierna i Eniro bör därför (1,27/(63-1,80)=) 2,1 procent hänföras till inlösenrätterna och 97,9 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Eniro-aktierna och anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 86 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Eniro uppgår till 50 kr kommer 2,1 procent eller 1,05 kr att hänföras till inlösenrätterna och 97,9 procent eller 48,95 kr till aktierna.
   För inlösen av en aktie krävdes arton inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((18 x 1,05) + 48,95 =) 67,85 kr. Eftersom försäljningspriset var 86 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (86 – 67,85 =) 18,15 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 1,05 kr dras av som anskaffningsutgift.

    

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se SKV A 2004:31.