Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB¹
SKV M
2004:17
   Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2005.

Erbjudandet
   Investment AB Kinnevik har uppgett följande.
   Extra bolagsstämmor i Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) och Invik & Co AB (Invik) beslutade den 16 april 2004 att godkänna ett samgående mellan de två bolagen genom en fusion. Enligt fusionsplanen skulle Kinnevik gå upp i Invik genom s.k. absorption, med Invik som övertagande bolag och Kinnevik som överlåtande bolag. Samtidigt beslutades om aktiesplit i Invik 10:1.
   Efter fusionen bytte det sammanslagna bolaget namn till Investment AB Kinnevik. Fusionsvederlag utgick i form av nyemitterade aktier i Invik.
   För varje aktie i Kinnevik av serie A erhölls, efter aktiespliten, 3,5 aktier av serie A i Invik. För varje aktie i Kinnevik av serie B erhölls, efter aktiespliten, 3,5 aktier av serie B i Invik.
   Aktie eller aktieandel i Kinnevik som inte berättigade till hel ny Invik-aktie lades samman och såldes för respektive aktieägares räkning.
   Courtage utgick ej.

Villkor
   Som villkor för fusionen gällde bl.a. att alla erforderliga myndighetstillstånd och godkännanden erhölls på villkor som var acceptabla för Kinnevik respektive Invik enligt respektive styrelses bedömande.
   Fusionen registrerades vid Bolagsverket den 28 juli 2004.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.
   Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.
Beräkning
   Fusionen mellan Kinnevik och Invik registrerades vid Bolagsverket den 28 juli 2004. Därmed får fusionen anses verkställd och parterna bundna av avtalet. Aktierna i Kinnevik får anses avyttrade vid denna tidpunkt.
   Aktierna i Invik/Investment AB Kinnevik är noterade vid Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs den 28 juli 2004 för en aktie i Invik av serie A var 61 kr och för en aktie av serie B 62,25 kr.
   För varje aktie i Kinnevik av respektive aktieslag erhölls 3,5 aktier i Invik av respektive aktieslag. Varje bortbytt aktie av serie A får därför anses såld för (3,5 x 61 =) 213,50 kr, och varje aktie av serie B för (3,5 x 62,25 =) 217,87 kr.
   Anskaffningsutgiften för de aktier i Invik/Investment AB Kinnevik av serie A som har erhållits vid bytet blir 61 kr per aktie och för de aktier av serie B som erhållits 62,25 kr per aktie.

Deklarationen 2005
   Investment AB Kinnevik har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall skall fysiska personers vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Invik/Investment AB Kinnevik övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Kinnevik. Juridiska personer får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2004:26.