Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid¹
SKV M
2004:16
Erbjudandet
   Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i H&Q beslöt den 1 maj 2004 att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. För varje aktie, oavsett aktieslag, i H&Q erhölls en inlösenrätt.
   Tio inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie.
   Inlösenlikviden bestämdes till nominellt 100 kr förlagslån utgivet av H&Q inklusive rätt till upplupen ränta från och med den 6 januari 2004 samt 100 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 20 april - 7 maj 2004.
   Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter var den 6 april 2004.
Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 20 april - 4 maj 2004.
   Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa kunde ske under perioden den 28 maj – 20 september 2004.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i H&Q. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Stamaktierna, men inte preferensaktierna, i H&Q är marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser stamaktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av preferensaktiernas anskaffningsutgift.
   Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 6 april 2004. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 166 kr.
Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 20 april 2004. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna av under de fem första dagarna sedan de noterades var 3,90 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (3,90 : 166 =) 2,3 procent hänföras till inlösenrätterna och 97,7 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda H&Q-aktierna och anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av värdet av förlagslånet samt kontantlikviden om 100 kr per inlöst aktie.

Försäljningspris för inlösta aktier
   Värderingen av inlösenlikviden sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blev definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till den 20 september 2004 får överlåtelsen i detta fall anses ha blivit definitiv då. Noterad betalkurs för förlagslånet var denna dag 100 procent av nominellt värde, dvs. (1,0 x 100 =) 100 kr. Upplupen ränta per denna dag uppgick till 5,30 kr. Försäljningspriset för en aktie i H&Q bör därför beräknas till (100 + 5,30 + 100 =) 205,30 kr.

Anskaffningsutgift för tillbytt förlagslån
   Varje andel av förlagslånet om nominellt 100 kr som förvärvats genom bytet får anses anskaffad för 100 procent.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i H&Q var 75 kr ska (75 x 0,023 =) 1,70 kr hänföras till inlösenrätten och 73,30 kr hänföras till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes tio inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((10 x 1,70) + 73,30 =) 90,30 kr. Eftersom försäljningspriset var 205,30 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (205,30 - 90,30 =) 115 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 1,70 kr dras av som anskaffningsutgift.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se SKV A 2004:25.