Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeoNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier¹
SKV M
2004:13
Erbjudandet
   NeoNet AB (NeoNet) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i NeoNet den 19 februari 2004 beslutades att genomföra en nyemission av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.
   Avstämningsdag var den 16 mars 2004.
   Teckning skedde med hjälp av teckningsrätter, s.k. uniträtter. För varje befintlig aktie i NeoNet erhölls en uniträtt. Tio uniträtter berättigade till teckning av en unit bestående av ett förlagsbevis om nominellt 10 kr samt tre avskiljbara optionsrätter.
  Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny stamaktie.
   Teckningskursen var fastställd till förlagsbevisens nominella belopp om 10 kr per förlagsbevis.
   Teckning av förlagsbevis med avskiljbara optionsrätter kunde ske under perioden den 22 mars - 6 april 2004.

Skatteregler
   Anskaffningsutgiften för förlagsbevis förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier ska fördelas mellan förlagsbeviset och optionsrätterna på så sätt att ett belopp motsvarande förlagsbevisets marknadsvärde vid förvärvet hänförs till detta och återstoden till optionsrätterna.
   Anskaffningsutgiften för en uniträtt är 0 kr.

Beräkning
   Förlagsbevisen noterades vid Stockholmsbörsens SOX-lista från och med den 5 maj 2004. Den genomsnittliga kursen för lägsta betalt under de första två veckornas notering var 97,8 % av förlagsbevisets nominella belopp, motsvarande (0,978 x 10 =) 9,78 kr. Därmed kommer, efter avrundning, 9,79 kr av anskaffningsutgiften för varje tecknad unit att belöpa på förlagslånet och ((10 – 9,79) : 3 =) 0,07 kr på varje optionsrätt.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd av anskaffningsutgifter, se SKV A 2004:27.