Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc.¹
SKV M
2004:11
   Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2005.

Erbjudandet
   Powerwave Technologies, Inc. (Powerwave) har uppgett följande.
   Styrelsen för Powerwave beslutade den 30 november 2003 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i LGP Allgon Holding AB (LGP Allgon) om att byta sina aktier i LGP Allgon mot nyemitterade aktier i Powerwave.
   För varje aktie i LGP Allgon erbjöds 1,1 aktie i Powerwave.
   Därutöver erbjöds också ett alternativ med kontant betalning om
61,87 kr per aktie i LGP Allgon.
   De aktieägare som önskade acceptera erbjudandet skulle lämna in anmälan mellan den 2-30 april 2004. Rätt att återkalla anmälan förelåg fram till och med anmälningsperiodens utgång.
   Inget courtage utgick.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bl.a. att det skulle accepteras i sådan utsträckning att Powerwave blev ägare till aktier som representerade mer än 90 procent av aktierna och rösterna i LGP Allgon.
   Den 3 maj 2004 offentliggjorde Powerwave genom ett pressmeddelande att erbjudandet skulle fullföljas. Samtidigt meddelades att anmälningsperioden inte skulle förlängas.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
   Powerwave fullföljde sitt erbjudande den 3 maj 2004. De aktieägare som accepterade erbjudandet anses ha sålt sina aktier denna dag. Aktierna i Powerwave är noterade vid Nasdaq i USA. Lägsta betalkurs för en aktie i Powerwave den 3 maj 2004 var USD 6,90. Omräknat till SEK med hjälp av Riksbankens mittkurs SEK/USD den 3 maj 2004 (7,6375) ger detta ett värde om 52,70 kr.
   För varje aktie i LGP Allgon erhölls 1,1 aktie i Powerwave. Varje bortbytt aktie får därför anses såld för (1,1 x 52,70 =) 57,97 kr.
Anskaffningsutgiften för de aktier i Powerwave som erhållits vid bytet blir 52,70 kr per aktie.

Deklarationen 2005
   Powerwave har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall skall fysiska personers vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Powerwave övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i LGP Allgon. Juridiska personer får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2004:22.