Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ITAB Industri AB:s utdelning år 2004 av aktier i ITAB Shop Concept (f.d. ITAB Inredning) AB¹
SKV M
2004:8
Erbjudandet
   ITAB Industri AB (ITAB Industri) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i ITAB Industri beslöt den 6 maj 2004 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget ITAB Shop Concept AB (ITAB Shop Concept).
   För varje A-aktie i ITAB Industri erhölls en A-aktie i ITAB Shop Concept och för varje B-aktie i ITAB Industri erhölls en B-aktie i ITAB Shop Concept.
   Kontant utdelning lämnades inte.
   Sista dag för handel med aktier i ITAB Industri med rätt att deltaga i utdelningen var den 19 maj 2004.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverkets huvudkontor har i brevsvar till ITAB Industri den 23 mars 2004 (dnr 130 267317-04/1152) gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet (Lex ASEA) föreligger. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i ITAB Industri delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i ITAB Shop Concept. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i ITAB Industri på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i ITAB Shop Concept. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i ITAB Industri blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
   B-aktierna i ITAB Industri är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista. A-aktierna är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i ITAB Industri med rätt till utdelning av aktier i ITAB Shop Concept var den 19 maj 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i ITAB Industri var denna dag 86 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 21 maj 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i ITAB Industri var denna dag 45 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktie i ITAB Industri bör därför (45 : 86 =) 52 procent hänföras till aktien i ITAB Industri och 48 procent till aktien i ITAB Shop Concept.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i ITAB Industri före utdelningen var 80 kr ska (80 x 0,52 =) 41,60 kr hänföras till aktien i ITAB Industri och 38,40 kr till den erhållna aktien i ITAB Shop Concept.

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2004:19.