Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Electrolux AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2004:6
Erbjudandet
   Electrolux AB (Electrolux) har uppgett följande.
   Vid ordinarie bolagsstämma i Electrolux den 21 april 2004 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. Dessutom beslöts om kontant utdelning med 6,50 kr per aktie (oavsett serie).
   En aktie av serie A berättigade till en inlösenrätt av serie A och en aktie av serie B berättigade till en inlösenrätt av serie B.
   20 inlösenrätter av serie A berättigade till inlösen av en aktie av serie A och 20 inlösenrätter av serie B berättigade till inlösen av en aktie av serie B. Därtill kunde upp till 1 000 inlösenrätter, oavsett serie, användas för inlösen av aktier av valfri serie (A och/eller B). Utöver aktier av serie A och B finns även aktier av serie B som handlas i euro.
   Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt upp till
1 000 inlösenrätter av valfri serie.
   Inlösenbeloppet bestämdes till 200 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 4 maj – 1 juni 2004. Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter kunde ske under perioden den 4 - 19 maj 2004.
   Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter samt kontant utdelning var den 26 april 2004.
   Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 4 – 26 maj 2004.
   Erbjudandet om inlösen var villkorat av att extra bolagsstämma i Electrolux fattade beslut bl.a. om nedsättning av aktiekapitalet till följd av erbjudandet. Sådant beslut fattades den 16 juni 2004.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Electrolux. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Electrolux, av såväl serie A som serie B samt aktier av serie B noterade i euro, är marknadsnoterade. Handeln med aktierna av serie A samt aktierna av serie B noterade i euro var emellertid begränsad. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens respektive den i euro noterade B-aktiens anskaffningsutgift.
   Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt och kontant utdelning var den 21 april 2004. Den lägsta betalkursen för B-aktierna var denna dag 154 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 4 maj 2004. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna av serie B under de fem första dagarna sedan de noterades var 2,26 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (2,26 : (154 – 6,50) =) 1,53 procent hänföras till inlösenrätterna och 98,47 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Electrolux-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 200 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Electrolux var 140 kr ska (140 x 0,0153 =) 2,14 kr hänföras till inlösenrätten och (140 x 0,9847 =) 137,86 kr hänföras till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes 20 inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((20 x 2,14) + 137,86 =) 180,66 kr. Eftersom försäljningspriset var 200 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (200 – 180,66 =) 19,34 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 2,14 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt i allmänt råd,
SKV A 2004:12.