Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Aurex (numera Tite) AB:s utdelning år 2003 av aktier i Gexco AB¹
SKV M
2004:3
Erbjudandet
   Gexco AB (Gexco) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Aurex AB (Aurex, numera namnändrat till Tite AB) beslöt den 27 mars 2003 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Gexco.
   För varje aktie i Aurex erhölls en aktie i Gexco.
   Kontant utdelning lämnades inte.
   Sista dag för handel med aktier i Aurex med rätt att deltaga i utdelningen var den 4 april 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Gexco har anfört att förutsättningar för skattefrihet (Lex ASEA) föreligger. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Aurex delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Gexco. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Aurex på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Gexco. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Aurex förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Aurex med rätt till utdelning av aktie i Gexco var den 4 april 2003. Medianen av de lägsta betalkurserna de fem dagar före denna dag då handel med aktien förekom är 0,18 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 7 april 2003. Medianen av de lägsta betalkurserna de fem dagar fr.o.m. denna dag då handel med aktien förekom är 0,15 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Aurex bör därför (0,18 : 0,15 =) 83 procent hänföras till aktierna i Aurex och 17 procent till aktierna i Gexco.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Aurex före utdelningen var
0,20 kr skall (0,20 x 0,83 =) 0,17 kr hänföras till aktien i Aurex och
0,03 kr till den erhållna aktien i Gexco.

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2004:4.