Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag¹
SKV M
2004:1
Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2004.

Erbjudandet
   LGP Telecom Holding Aktiebolag (LGP) har uppgett följande.
Styrelsen för LGP beslutade den 21 januari 2003 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (Allgon) om att överlåta sina aktier i Allgon till LGP.
   För varje aktie av serie A i Allgon erbjöds 0,77 nyemitterad aktie i LGP och för varje aktie av serie B i Allgon erbjöds 0,7 nyemitterad aktie i LGP.
   De aktieägare som önskade acceptera erbjudandet skulle lämna in anmälan mellan den 18 februari – 10 mars 2003. Rätt att återkalla anmälan förelåg fram till och med anmälningsperiodens utgång.
   Inget courtage utgick.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bl.a. att det skulle accepteras i sådan utsträckning att LGP blev ägare till aktier som representerade mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Allgon. LGP förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.
   Den 13 mars 2003 offentliggjordes genom pressmeddelande att samtliga villkor, utom villkoret om 90 procents anslutning, för erbjudandet uppfyllts. Styrelsen beslutade att fullfölja erbjudandet. Vidare meddelandes, i två omgångar, att anmälningstiden förlängdes t.o.m. den 11 april 2003.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
Anmälan under perioden den 18 februari - 10 mars 2003
   LGP fullföljde det första erbjudandet den 13 mars 2003. De aktieägare som accepterade erbjudandet under den ordinarie anmälningsperioden anses ha sålt sina aktier denna dag. Lägsta betalkurs för en aktie i LGP var då 21,30 kr.
   För varje A-aktie i Allgon erhölls 0,77 aktie i LGP. Varje bortbytt A-aktie får därför anses såld för (0,77 x 21,30 =) 16,40 kr.
   För varje B-aktie i Allgon erhölls 0,7 aktie i LGP. Varje B-aktie får därför anses såld för (0,7 x 21,30 =) 14,91 kr.
   Anskaffningsutgiften för de aktier i LGP som erhållits vid byte den 13 mars 2003 blir 21,30 kr per aktie.

Anmälan under perioden den 13 mars – 11 april 2003
   De aktieägare som accepterade erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag de lämnade in anmälan. Vid beräkning av värdet av aktierna används lägsta betalkurs för LGP-aktierna aktuell dag.
   För aktieägare som inte kan visa vilken dag anmälan gjordes kan i stället medianen av de lägsta betalkurserna för aktier i LGP under den förlängda anmälningsperioden användas för beräkning av försäljningspris och anskaffningsutgift. Detta medianvärde är 25,00 kr.
   Vid tillämpning av medianvärdet gäller följande.
   Varje A-aktie i Allgon får anses såld för (0,77 x 25 =) 19,25 kr.
   Varje B-aktie i Allgon får anses såld för (0,7 x 25 =) 17,50 kr.
   Anskaffningsutgiften för de aktier i LGP som erhållits vid byte blir 25 kr per aktie.

Deklarationen 2004
   LGP har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall skall fysiska personers vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i LGP övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Allgon. Juridiska personer får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen.

  

¹Skatteverket har utfärdat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2004:2.