Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2003 av aktier i Elekta AB mot kontantlikvid¹
RSV M
2003:22
Erbjudandet
   Elekta AB (Elekta) har uppgett följande.
   Vid ordinarie bolagsstämma i Elekta den 22 september 2003 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen.
   För varje aktie i Elekta, oavsett aktieslag, erhölls en inlösenrätt. Avstämningsdag var den 3 oktober 2003.
   Sjutton inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie av valfri serie, oavsett vilken aktieserie som berättigade till inlösenrätten. Inlösenbeloppet bestämdes till 165 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 13 oktober – 11 november 2003.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Elekta. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
A-aktierna i Elekta är inte marknadsnoterade. RSV är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.
   Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 30 september 2003. Den lägsta betalkursen för B-aktierna var denna dag 122 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 13 oktober 2003. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var 0,86 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (0,86 : 122 =) 0,7 procent hänföras till inlösenrätterna och 99,3 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvar-varande anskaffningsutgift för de anmälda Elekta-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 165 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Elekta var 100 kr ska 0,70 kr hänföras till inlösenrätten och 99,30 kr hänföras till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes sjutton inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((17 x 0,70) + 99,30 =) 111,20 kr. Eftersom försäljningspriset var 165 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (165 – 111,20 =) 53,80 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 0,70 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹ Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2003:37.