Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2003 av aktier i Brinova Fastigheter AB¹
RSV M
2003:21
Erbjudandet
   Peab AB (Peab) har uppgett följande.
   Peabs bolagsstämma beslöt den 15 maj 2003 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Brinova Fastigheter AB (Brinova).
   För varje A-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie A i Brinova. För varje B-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie B i Brinova. Tio aktieandelar av respektive serie motsvarade en aktie av samma serie i Brinova.
   Kontant utdelning lämnades inte.
   Sista dag för handel med B-aktier i Peab med rätt att deltaga i utdelningen var den 10 oktober 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Peab har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Brinova är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Peab delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Brinova. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Peab på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Brinova. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Peab förblir kvar på denna aktie.
   A-aktierna i Peab är inte marknadsnoterade. RSV är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med B-aktier i Peab med rätt till utdelning av aktier i Brinova var den 10 oktober 2003. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Peab var denna dag 44,80 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 13 oktober 2003. Den lägsta betalkursen för B-aktie i Peab var då 39,70 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktierna i Peab bör därför (39,70 : 44,80 =) 89 procent hänföras till aktierna i Peab och 11 procent till aktieandelarna i Brinova.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i Peab före utdelningen var 100 kr skall (100 x 0,89 =) 89 kr hänföras till aktien i Peab och 11 kr till aktieandelarna i Brinova.
   Eftersom det krävdes tio aktieandelar för att erhålla en aktie i Brinova blir anskaffningsutgiften för en aktie i Brinova i detta exempel (10 x 11 =) 110 kr.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelning av anskaffningsutgiften i allmänna råd, RSV 2003:36.